Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

KOmmunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2016-09-26

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 26 september 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkommen motion angående lokala musikers/kulturarbetares möjlighet att uppträda i vår kommun

Socialdemokraterna hade lämnat en motion om att ge framgångsrika musiker större möjlighet att framträda lokalt. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan.

Inkommet medborgarförslag om sänkt hastighet på Smedbygatan i Vaggeryd

Kommunfullmäktige skickar förslag till tekniska utskottet för utredning och besvarande.

Medborgarförslag om kärltömningsavgift

Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget om kärltömningsavgift med motiveringen att enligt nuvarande renhållningssystem är det inte möjligt att göra föreslagen förändring. Förslaget gällde att utöver en grundavgift endast ta ut en avgift för när sopkärlet töms.

Medborgarförslag – Utplacering av hjärtstartare i kommunen

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget, eftersom kultur- och fritidsnämnden ämnar införskaffa ett antal hjärtstartare till några av de verksamhetsplatser inom kommunen som nämnden har ansvar för.

Gällande övriga platser inom kommunen har kultur- och fritidsnämnden beslutat att ge föreningar möjlighet att söka särskilt bidrag för inköp av hjärtstartare under förutsättning att föreningen står som huvudman för utrustningen.

Medborgarförslag – gör i ordning ödetomten på Källeliden

Fastigheten Tomaten 5 är inköpt för att på sikt bebyggas med bostäder. Med sitt centrala läge har fastigheten en hög attraktivitet och därmed även värde och kan därför inte användas som lekplats för barn. I väntan på lämplig exploatör och för att minimera risken för framtida olyckor på tomten, har kommunen dock beslutat att riva den befintliga förfallna byggnaden.

Kommunfullmäktige avslog med anledning av det medborgarförslaget om att göra i ordning ”ödetomten” på Källeliden, fastigheten Tomaten 5, till en barnvänlig park eller liknande.

Medborgarförslag – alla beslut rörande Vaggeryds Vindbrukspark ska tas i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har vetorätt och möjlighet att tillstyrka eller avstyrka tillståndspliktig vindkraftsanläggning och har därmed alltid sista ordet i ärenden som det medborgarförslaget avser.

Kommunfullmäktige föreslog med anledning av det att avslå medborgarförslaget.

Ökad medlemsinsats i Kommuninvest

Kommunfullmäktige beslutade att utöka medlemsinsatsen i Kommuninvest med 7 815 005 kr. Utökningen sker genom belastning av kommunens checkkredit.

Kommunen får man ränta på insatskapitalet, för 2015 låg räntan på 2,0 procent. Räntan fastställs vid föreningsstämman varje år och det finns inga garanterade nivåer.

Avtal avseende bostadsproduktion i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings kommun

Det är Sverigeförhandlingen som trycker på för att få upp bostadsbyggnationer ute i landet så att det har en större tyngd att bygga höghastighetsjärnväg gentemot att bygga ut en tunnelbana. Budskapet till Jönköpings kommun som kommer bli ett nav i höghastighetsbanan är att till senast 2035 öka bostadsåtagandet med 15000 lägenheter. Jönköping vill ha hjälp från grannkommunerna med de volymerna som ska tecknas genom att teckna underavtal.

Avtalet innebär att Vaggeryds kommun åtar sig att färdigställa 1 500 bostäder fram till år 2035 samt att förskottera 7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige godkände avtalet efter votering.

Valärenden

Några valärenden avklarades. Bland annat valdes Malin Claesson (S) till ledamot i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk