Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

kommunhuset

Kommunstyrelsen beslut i korthet 2016-10-05

Här följer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2016. Fullständigt protokoll publiceras när det har justerats.

Delårsbokslut 2016 för Vaggeryds kommun

Delårsbokslutets prognos visar på ett överskott för hela år 2016 på 20,0 miljoner kronor. Resultatet bedöms bli 15,0 miljoner kronor bättre än årsbudget. Detta beror delvis på statliga pengar för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn. Beräknat helårsresultat innebär att balanskravet klaras och överskottet beräknas vara tillräckligt för god ekonomisk hushållning.

Budgetföljsamheten för helårsprognoserna bland nämnder och styrelser har som helhet varit god under redovisningsperioden.

– Vi ser att vi går åt rätt håll vad gäller kommunens ekonomi, vi har en stabil grund för framtidens utmaningar, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen godkände delårsbokslutet som skickas vidare till kommunfullmäktige.

Tilläggsbudget för ökade råvarukostnader för kostenheten

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudget om 1,1 miljoner kronor för ökade råvarukostnader hos kostenheten som ligger under barn- och utbildningsförvaltningen. Detta gäller främst kostnad för mer ekologiska och närproducerade råvaror i maten som serveras.

Samverkan inom avfallshanteringen

Vaggeryds kommun avser att tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner bilda ett kommunalförbund för avfallshantering med fastighetsnära insamling (FNI) i fyrfackssystem som bas.

Politiskt beslut i respektive kommunfullmäktige om bildandet bör tas under första kvartalet 2017. Vaggeryds insamlingsavtal om hushållsavfall sträcker sig till 2020, och bör kunna införa FNI under början av 2021. Vaggeryds beslut om systemval (fyrfackssystem alternativt optisk sortering) förväntas ske 2019.

Nu börjar vi arbetet med hur det här kommunalförbundet ska fungera. Vaggeryds kommun har fått frågan om att ha sätet för kommunalförbundet i Vaggeryds kommun och det är vi positiva till, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Även vi tycker att det är positivt att komma med i ett större samarbete, som liten kommun är det svårt att driva utvecklingen, säger Kenth Williamsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Motion – Justering av felparkeringsavgift

Jan Sjögren (SD) har lämnat en motion om att höja nuvarande felparkeringsavgift för parkering på handikapplats från 600 kr till 900 kr.

Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen om justering av felparkeringsavgift med hänvisning till den nyligen genomförda dubbleringen av avgiften och invänta erfarenheten av antalet överträdelser genom uppstartad parkeringsövervakning innan någon justering görs.

Medborgarförslag – Cykelväg mellan Klevshult och Skillingaryd utmed gamla E4

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om byggnation av en cykelväg mellan Klevshult och Skillingaryd utmed gamla E4. Tekniska utskottet har yttrat sig utifrån tekniska utskottets gång- och cykelvägsplan. Tekniska utskottet utredde också möjligheten att samordna gång- och cykelkommunikationen mellan orterna i samband med Trafikverkets planerade byggande av enskilt vägnät utmed sträckan. Standarden på planerade vägar bedömdes som för låg eftersom del av sträckan var bilskogsväg.

Kommunfullmäktige har utifrån detta tidigare beslutat att byggnation av denna cykelväg inte ryms inom nuvarande planperiod och med hänvisning till det beslutet föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att avslå förslaget.

Medborgarförslag – Sophantering i villakvarteren

Medborgarförslaget innebär är att alla sopkärl ska placeras på ena sidan av gatan inför tömning så att sopbilen endast ska behöva köra åt ett håll på gatan. Detta skulle enligt förslaget medföra en avsevärt kortare körsträcka för lastbilen och en säkrare trafikmiljö.

Efter utredning och samråd med kommunens renhållningsentreprenör kan det dock konstateras att åtgärden som föreslås inte kan genomföras utan att nya renhållningsföreskrifter tas fram.

Kommunstyrelsen beslutade enligt tekniska utskottets förslag om att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om sophantering i villakvarteren med motiveringen att nya renhållningsföreskrifter inte kan tas fram förrän samarbetsformerna för renhållningen fastställts.

Medborgarförslag – Cykelbanan Hok-Vaggeryd, skötsel och belysning

Den 27 juni kom ett medborgarförslag in som föreslår att cykelbanan mellan Hok och Vaggeryd sköts likadant som den mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Krav framfördes också om att cykelbanan skulle belysas.

Tekniska kontoret bedömer att användandet av gång- och cykelvägsnätet kommer att öka framöver och att behovet av standardhöjande åtgärder så som belysning och bättre vinterväghållning därmed kommer att krävas. Elcykeln kommer att medföra att antalet och sträckorna som cyklas kommer att öka.

Tekniska kontoret bedömer att den nuvarande nyttjandegraden mellan de två gång- och cykelvägarna skiljer sig åt och att skötseln idag styrs utifrån nyttjandegrad. Därför är det i nuläget inte aktuellt med belysning och liknande skötsel.

Kommunstyrelsen beslutade att besvara medborgarförslaget utifrån tekniska utskottets bedömning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk