Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

Sammanfattning av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-19

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Ny förskola i Vaggeryds tätort och utökning i Hok

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill begära in en fördjupad analys från barn- och utbildningsnämnden, bland annat vad det innebär i utökad driftskostnad med en ny förskola i Vaggeryd respektive Hok.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att det är viktigt att förhålla sig till den ram på 143 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutat för investeringar i skolor och förskolor under perioden 2017-2021, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bildande av gemensam juristfunktion

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till att Vaggeryds kommun går in som delägare i ett gemensamt bolag tillsammans med Jönköping, Aneby, Mullsjö och Habo för att få tillgång till en gemensam juristfunktion. Det är en möjlighet för en liten kommun att få tillgång till bred juridisk kompetens. Kostnaden för detta blir 200 000 kr per år. Det kommer utvärderas efter ett år hur den fortsatta kostnaden ska fördelas. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan efter att den behandlats i kommunstyrelsen.

Mottagande av nyanlända i Jönköpings län 2017

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna att ta emot 63 nyanlända under 2017. Totalt är Jönköpings län anvisade att ta emot 940 nyanlända och länsstyrelsen har fördelat detta på kommunerna bland annat utifrån tidigare mottagande.

Principer för exploatering av norra delen Östra strand i Vaggeryd

Politikerna kommer tillsammans titta på om man ska inbjuda till en markanvisningstävling eller arkitekttävling för utformning av olika delar av Östra strand. Beslut kommer fattas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Utveckling av trygghetsboende och särskilt boende

I en motion från Centerpartiet har frågan om utredning av alternativa driftsformer av det planerade vård- och omsorgsboendet på mejeritomtern i Skillingaryd lyfts. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser att det inte kommer bli möjligt med privata driftsformer för de delar som är kommunala kärnverksamheter så som äldreomsorg, eftersom det är meningen att nuvarande kommunal verksamhet från Sörgården ska flyttas över. Däremot kommer alternativ driftsform av restaurangen att utvärderas.

Fiberutbyggnad i Vaggeryds kommun

Kommunen och politikerna jobbar på flera sätt med frågan för att fiberutbyggnaden ska kunna lösas långsiktigt på ett bra sätt. Den handlar bland annat om ägande av nätet, fiberföreningarnas roll och finansiering av utbyggnaden. Fiberutbyggnaden kommer ha en väldigt viktig betydelse för bland annat kommunal service i framtiden. Inga beslut är ännu fattade. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i frågan om driftsformer.

Lägesrapport – ny högstadieskola i Vaggeryd

Politikerna är överens om att utreda om det är ett alternativ att placera en ny högstadieskola norr om nuvarande Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. Tidigare har även en annan placering intill Fenix samt en placering intill nuvarande Hjortsjöskolan utretts.

– Det är en stor och viktig fråga som är viktig att vi har en bred majoritet för och därför är det viktigt att utreda skolfrågan grundligt, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret får tillsammans med kommunfullmäktiges presidium i uppgift att utreda frågan på vilket sätt och till vilken kostnad som kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna webbsändas.

Medborgarcafé

Politikerna kommer tillsammans att titta på om medborgardialogen och kontakten med invånarna kan förbättras genom återkommande träffar där kommuninvånarna ges möjlighet att träffa politikerna vid någon form av medborgarcafé.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision