Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

Ordförandeklubba

Tekniska utskottets beslut i korthet 2016-10-20

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som tekniska utskottet behandlade vid sammanträden den 20 oktober 2016.

Utveckling Vaggeryds centrum

Sedan ett par år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd centrum bör se ut. Tekniska utskottet har delat in arbetet i fyra etapper där etapp ett med ombyggnad av Järnvägsgatan är klar. Etapp 2 med Storgatan, Nådastigen och Stationsgatan pågår. Etapp 3 med Östergatan planeras för 2017. Nu planeras för sista etappen kring torget med ett informationsmöte för allmänheten den 10 oktober.

Tekniska utskottet beslutade att tekniska kontoret ska sammanställa en skiss utifrån dagens diskussion för den fortsatta dialogen med partigrupper, ungdomar och allmänheten. Tekniska kontoret fick också i uppdrag att kartlägga torgutveckling och torgdagar i andra kommuner.

Yttrande på motion om kommunala naturreservat

Tekniska utskottets yttrande innebär att nedanstående frågor bör tydliggöras i samband med att ett eventuellt uppdrag ges till kommunstyrelsen:

  • Syftet med att inrätta naturreservat ska vara preciserat.
  • En beskrivning av området med avgränsningar måste göras på ett genomtänkt sätt utifrån en naturvärdesinventering.
  • Det måste utredas vilka sakägare i form av fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken som berörs.
  • En budget för projektet måste tas fram bland annat för att söka de bidrag som finns.
  • Ansvarsförhållanden för drift och tillsyn måste klargöras.
  • Inrättandet av ett kommunalt naturreservat kräver samråd med Länsstyrelsen och en dialog måste påbörjas.
  • Ett alternativ till kommunalt naturreservat kan vara att upprätta långa naturvårdsavtal med markägare (50 år).
  • Idag anges dessa friluftsområden i Översiktsplanens Grönplaner som behöver ses över och revideras.

Tekniska utskottet beslutade att ställa sig positiva till att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda motionen om kommunala naturreservat.

Yttrande medborgarförslag – Fler bänkar, bord och papperskorgar vid vattentornet

Tekniska kontoret ansvarar för utplaceringen av bänkar, bord och papperskorgar på allmänna platser i kommunen. Tekniska kontoret försöker då det är möjligt med hänseende till trafiksäkerhet, eventuella störningsrisker, driftmöjligheter och områdets naturmiljö tillgodose dessa önskemål.

Under september skickades ett medborgarförslag in till tekniska utskottet med förslag om fler bänkar, bord och papperskorgar vid vattentornet i Vaggeryd. Tekniska utskottet beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget utifrån att fler bänkar redan har placerats ut.

Yttrande medborgarförslag – Ta bort allt sly och träd vid utfarterna vid fabriksområdet norr om Skillingaryd

I augusti skickades ett medborgarförslag till tekniska kontoret med förslag om att ta bort allt sly och träd vid utfarten av fabriksområdet norr om Skillingaryd. Tekniska kontoret anser inte att sikten är skymd på den plats som medborgarförslaget hänvisar till. Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget med hänvisning till tekniska kontorets tjänsteskrivelse.

Programbudget 2017

I programbudgeten anges förutom budget en verksamhetsbeskrivning, mål för miljöarbetet, åtgärder för att sänka ohälsotalen, kontrollpunkter för internkontroll, övergripande mål, utskotts mål och verksamhetsmål. Tekniska utskottet beslutade att godkänna programbudgeten efter att redaktionella ändringar gjorts.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för tekniska utskottets protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk