Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-04 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-04

ordförandeklubba

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-10-26

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 oktober 2016. Fullständigt protokoll publiceras på vår webbplats efter justering.

Elev- och barnomsorgssituationen

Det är 63 barn i barnomsorgskö just nu. Det är högre än prognostiserat.

– Vi har ansökt om bygglov för att öppna förskoleavdelning i paviljongen vid Fenix igen, en avdelning med 15 barn. Där är rekrytering av förskollärare igång för att förhoppningsvis kunna komma igång med avdelningen i början på 2017, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden har även gett förskolechefen i uppdrag att undersöka temporära lokaler i Hok och bevaka situationen i södra kommundelen för det börjar bli trång på många förskolor.

Programbudget för 2017

I programbudgeten presenteras nämndens övergripande mål och verksamhetsmål för 2017. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål nås, för 2017 är tre av kommunfullmäktiges mål prioriterade av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.

Nämndens övergripande mål för 2017:

  • En bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö.
  • En konkurrensmässig löneutveckling.

Kommunfullmäktiges mål: Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.

Nämndens övergripande mål för 2017:

  • Skapa tid för gemensam dialog/reflexion och samarbete i alla verksamheter.
  • Skapa arenor för mötesplatser där personal, arbetsledning och politik kan mötas för dialog, information och berättelser.
  • Öka tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag.

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.

Nämndens övergripande mål för 2017:

  • Behörig personal i alla verksamheter.
  • Förankra gemensamma pedagogiska arbetsformer och arbetssätt vilket ger en likvärdig undervisning i hela kommunen.
  • Vidareutveckla samverkansformerna för tidiga insatser.

Utbyggnad av skola och förskola i Bondstorp

Kommunstyrelsen har godkänt utbyggnaden av skolan och förskolan i Bondstorp men vill ha en redovisning för hur man prioriterar inom investeringsramen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade begära att investeringsbudgeten utökas med 2,4 miljoner kronor för objektet Bondstorps skola då även förskolan i Bondstorp inkluderas i projektet. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att de överskjutande investeringskostnaderna tas ur Kommunstyrelsens investeringsbudget Bondstorps skola och i övriga objekt för skola och förskola 2017. Totalbeloppet för hela projektet Bondstorps skola och förskola blir 5.8 miljoner kronor.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-04

Sidansvarig:

Alija Bucuk