Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-01 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-01

KOmmunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2016-10-31

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 31 oktober 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Nya motioner och medborgarförslag

Inkommen motion från Sverigedemokraterna – vill få ett övergångsställe i korsningen Storgatan-Ödestuguvägen i Vaggeryds Kommun.

Ett medborgarförslag om att bygga en lekplats på Götafors i Vaggeryds Kommun.

Motionen och medborgarförslaget skickades till kommunstyrelsen för beredning-

Avslag av motion om felparkeringsavgifter

Kommunfullmäktige avslog motionen om justering av felparkeringsavgift med hänvisning till den nyligen genomförda dubbleringen av avgiften och invänta erfarenheten av antalet överträdelser genom uppstartad parkeringsövervakning innan någon justering görs. Motionen var lämnad av Sverigedemokraterna.

Avslag av medborgarförslag – Cykelväg mellan Klevshult och Skillingaryd utmed gamla E4

Medborgarförslaget avslogs under innevarande planperiod med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut om att hänskjuta planeringen till nästa planperiod.

Avslag av medborgarförslag – Sophantering i villakvarteren

Inkomna förslaget innebär att alla sopkärl ska placeras på ena sidan av gatan inför tömning så att sopbilen endast ska behöva köra åt ett håll på gatan.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om sophantering i villakvarteren med motiveringen att nya renhållningsföreskrifter inte kan tas fram förrän samarbetsformerna för renhållningen fastställts.

Delårsbokslut 2016 för Vaggeryds kommun

Beslut:

  1. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas och de kommunala bolagens delårsbokslut per 2016-08-31.
  2. Kommunfullmäktige ser positivt på att nämnder och styrelser förbättrat budgetföljsamheten.
  3. Kommunfullmäktige uppmärksammar att barn- och utbildningsnämnden i samband med bokslut, kommer att äska ytterligare budgetmedel för volymförändringar inom förskolan. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att före sista november inkomma med begäran och upplysningar, så att reglering kan ske inom redovisningsåret 2016.

Kommunen redovisar ett prognosticerat överskott för helår på 20,0 miljoner kronor. Resultatet bedöms bli 15,0 miljoner kronor bättre än årsbudget. Beräknat helårsresultat innebär att balanskravet klaras och överskottet beräknas vara tillräckligt för god ekonomisk hushållning.

Antagande av kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer samt grafisk handbok

Vaggeryds kommun har tagit fram en kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer för e-post, telefoni och sociala medier. Dessa behövs för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och riktlinjer för hur anställda ska agera för att kommunens kommunikation, service och bemötande ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att alla vet vad som gäller, vem som har ansvaret, och arbetar utifrån det.

Kommunfullmäktige antog kommunikationspolicyn med tillhörande riktlinjer för e-post, telefoni och sociala medier.

Kommunfullmäktige antog även den justerade grafiska handboken för Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-01

Sidansvarig:

Alija Bucuk