Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

Staty framför kommunhuset

Kommunstyrelsens beslut i korthet 2016-11-09

Här följer en sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2016. Fullständigt protokoll publiceras på vår webbplats efter justering.

Redovisning av integrationsarbetet på arbetsmarknadsenheten under 2016

Arbetsmarknadsenheten har på begäran av kommunstyrelsen lämnat en redovisning för hur man jobbar med integrationsarbetet. Läs mer i kortversionen av rapporten om integrationsarbetet 2016.

Principer för exploatering av norra delen Östra Strand

Yttrande har lämnats av Miljöpartiet och Socialdemokraterna om hus man önskar att nya bostadsområdet Östra strand vid Hjortsjön i Vaggeryd ska utformas. Miljöpartiets yttrande stöds av de övriga partierna i femklövern (Moderaterna, kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet) och Socialdemokraternas yttrande stöds av Vänsterpartiet.

Femklöverns förslag är att genomföra en arkitekttävling som i sin tur ligger för grund för upprättande av detaljplan som man sen utifrån kan göra markanvisningar från.

Fördelarna med arkitekttävling är att vi får in nya ögon från början och kan få en helhet över områdets utformning, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vid en arkitekttävling får de arkitekter som väljs ut betalt för att ta fram förslag som tävlar om hur området ska utformas. Det vinnande förslaget är sedan grunden för det fortsatta arbetet.

Socialdemokraterna förordade en markanvisningstävling eftersom det är mer flexibelt, man styr mer över utformningen då och kan ställa mer krav då. Dessutom går det snabbare, säger Kent Williamsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

I votering stödde V och SD femklöverns förslag om arkitekttävling vilket man nu kommer gå vidare med.

Programbudget för kommunstyrelsen, räddningstjänsten och tekniska utskottet

Programbudgeten för kommunstyrelsens verksamheter godkändes. Tidigare har de ekonomiska ramarna beslutats av kommunfullmäktige. I detta beslut antogs de verksamhetsmål som gäller för 2017.

Om- och tillbyggnad av Bondstorps skola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbyggnaden av Bondstorps skola enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. Kostnaden får hanteras inom den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat för 2017.

Regional samverkan för juridiska tjänster

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

  • Ett bildande av gemensamt aktiebolag för juridisk verksamhet med Aneby, Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner godkänns.
  • Föreslagen bolagsordning godkänns.
  • Jönköpings kommun ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att förbereda och möjliggöra bildandet av bolaget, genomföra verksamhetsövergången av berörd personal samt tillse att tecknande av ansvarsförsäkring för det nybildade bolaget sker.

Mottagande av nyanlända 2017

Vaggeryds kommun har tilldelats att ta emot 63 nyanlända personer som fått asyl. Detta godkände kommunstyrelsen – slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.

Tilldelningen grundar sig bland annat på tidigare mottagning i kommunerna och hur arbetsmarknaden ser ut.

– Bostadsbristen är en svår fråga att lösa för de nyanlända, säger Gert Jonsson.

Fiberutbyggnad i Vaggeryds kommun

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

  1. Vaggeryds kommun via sitt bolag Vaggeryds Energi AB påtar sig ansvaret att garantera att alla fastigheter (de som finns idag och framtida) i kommunen får tillgång till bredband/fiber minst 100 Mbit till en kostnad av max 20 000 kr i dagens penningvärde.
  2. Vaggeryds kommun inkluderar fiberföreningarnas arbete och engagemang i utbyggnaden av fiber och ger också fiberföreningarna möjlighet att påverka underhåll och skötsel av fibernätet inom föreningarnas geografiska yta.
  3. Vaggeryds kommun ska via ägaren bevaka statliga medel till utbyggnaden av fibernätet.

Socialdemokraterna föreslog ett tillägg om att det är viktigt att vid eventuell förskottering till fiberföreningarna ska det finnas en skriftlig garanti för att statliga bidrag senare betalas ut. Detta förslag kommer de även yrka på i kommunfullmäktige.

Socialnämndens återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige – Beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom kommunens södra kommundelar

Kommunstyrelsens förslag är att:

Socialnämndens rapport godkänns av kommunfullmäktige med inriktningsbeslutet att utöver byggnation av centrala tillgänglighetsanpassade lägenheter tillskapa i Skillingaryd 25 platser för kvalificerad vård och omsorg med tillhörande lokaler för äldre omsorgsfunktioner samt kök och någon form av restaurangdel. Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet när skissritningar och kostnadskalkyler är framtagna.

Ärendet kommer alltså behandlas av kommunstyrelsen igen innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Ytterligare ärenden som kommunstyrelsen behandlade kan du läsa när protokollet publicerats på sidorna för kommunstyrelsens protokoll.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk