Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-07-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-07-31

Kommunhuset Skillingehus

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2016-11-28

Här följer en sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 28 november 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Gunilla Otterberg (M) har lämnat en motion om att ta fram centrala ställplatser för husbilar i Vaggeryd och Skillingaryd.

Ett medborgarförslag om hundrastgårdar i Vaggeryd och Skillingaryd har lämnats in.

Motionen och medborgarförslaget kommer nu att beredas.

Motion - Utveckling av trygghetsboende och särskilt boende

Fullmäktigeledamöterna Ulf Abrahamsson (C) och Pelle Philip (C) har inlämnat en motion daterad 13 mars 2016 gällande utvecklingen av trygghetsboende och särskilt boende i centrala Skillingaryd på den så kallade mejeritomten.

Kommunfullmäktige beslutade efter votering:

  1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialnämnden att skyndsamt starta upp processen.
  2. Någon form av restaurangverksamhet kan drivas i annan regi än kommunen.
  3. Motionen anses därmed delvis bifallen.

Motion – ensamkommande barns ålder

Fullmäktigeledamoten Jan-Olof Svedberg (SD) har inlämnat en motion daterad 26 maj 2016 med förslag att Vaggeryds kommun stoppar alltmottagande av ensamkommande flyktingbarn där man inte med säkerhet kan fastställa att den sökande är under 18 år. Yttrande över motionen har begärts av socialnämnden, som lämnat ett yttrande 2016-09-22, § 82, där det framgår att kommuner inte kan motsäga sig mottagande utan har att förhålla sig till anvisning utifrån Migrationsverkets bedömning.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Motion – Markerat övergångsställe på Storgatan i Vaggeryd, vid Fridensborg

Den 30 maj 2016 inkom en motion som föreslår att ett markerat övergångsställe anläggs på Storgatan i Vaggeryd i höjd med nummer 35-37.

Kommunfullmäktige avslog motionen i enlighet med tekniska utskottets förslag och beslutar att åtgärder ska genomföras i motionärens anda utifrån tekniska utskottets förslag om att tydliggöra möjligheten för gående att passera Storgatan i Vaggeryd.

Om- och tillbyggnad av Bondstorps skola

Kommunfullmäktige godkände, efter votering, förslaget till utbyggnad av Bondstorps skola. Den utökade kostnaden 2,4 miljoner kronor för projektet får hanteras inom den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat.

Regional samverkan avseende juridiska tjänster

Kommunfullmäktige beslutade:

  1. Ett bildande av gemensamt aktiebolag för juridisk verksamhet med Aneby, Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner godkändes.
  2. Föreslagen bolagsordning godkändes.
  3. Jönköpings kommun ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att förbereda och möjliggöra bildandet av bolaget, genomföra verksamhetsövergången av berörd personal samt tillse att tecknande av ansvarsförsäkring för det nybildade bolaget sker.

Fiberutbyggnad i Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade att:

  1. Vaggeryds kommun via sitt bolag Vaggeryds Energi AB påtar sig ansvaret att garantera att alla fastigheter (de som finns idag och framtida) i kommunen får tillgång till bredband/fiber minst 100 Mbit till en kostnad av max 20 000 kr i dagens penningvärde.
  2. Vaggeryds kommun inkluderar fiberföreningarnas arbete och engagemang i utbyggnaden av fiber och ger också fiberföreningarna möjlighet att påverka underhåll och skötsel av fibernätet inom föreningarnas geografiska yta.
  3. Krävs investering utöver statsbidrag ska beslut om kommunens finansiering beslutas av kommunfullmäktige.

Socialnämndens återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige – Beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom kommunens södra kommundelar

Kommunfullmäktige beslutade att socialnämndens rapport godkänns med inriktningsbeslutet att utöver byggnation av centrala tillgänglighetsanpassade lägenheter tillskapa i Skillingaryd 25 platser för kvalificerad vård och omsorg med tillhörande lokaler för äldre, omsorgsfunktioner samt kök och någon form av restaurangdel. Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet när skissritningar och kostnadskalkyler är framtagna.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-07-31

Sidansvarig:

Alija Bucuk