Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Beslut i korthet vid socialnämndens sammanträde 2016-12-15

Socialnämnden sammanträdde den 15 december 2016. Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som var uppe till beslut.

Genomlysning av HVB-verksamheten

Socialförvaltningen har haft i uppdrag att se över hur HVB-verksamheten för ensamkommande barn ska se ut fortsättningsvis, eftersom behovet ser annorlunda ut i dagsläget.

Socialnämnden beslutade att Talludden och Berget ska användas som HVB-boende fortsättningsvis, samt att ett visst antal utslussningslägenheter används, vilket innebär en avveckling av Saturnus och Skogsvägens HVB. Personalstyrkan ska anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar.

Upphävande av beslut om flytt av ensamkommande 18-åringar

Nämnden beslutade att inte överflytta 18-åriga ensamkommande flyktingar till Migrationsverkets vuxenboende och att beslutet ska gälla fram till och med 1 juli 2017.

Socialnämnden upphävde, efter votering, sitt beslut från 2016-10-20 § 92 i avvaktan på nya riktlinjer från Migrationsverket som träder i kraft 2016-07-01.

Bakgrunden är bland annat en skrivelse från personal på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum med en vädjan om att ensamkommande barn som fyller 18 år ska få bo kvar i kommunen fram till 2016-07-01.

Bidrag till Värnamo kvinnojour

Socialnämnden beviljade Värnamo kvinnojour driftsbidrag med 25 000 kronor för 2017.

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och korttidsverksamhet

Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader mellan korttidshem/korttidstillsyn och hemmet. Som skäl för att införa sådan ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis. Förslaget var att nämnden omedelbart skulle upphäva denna praxis.

Denna fråga återremitterades till förvaltningen för grundligare utredning och framtagning av bättre beslutsunderlag.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk