Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Ordförandeklubba

Beslut i korthet vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-12

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Revidering av marknadsplanen studiebesök

Förmiddagen av kommunstyrelsens sammanträde ägnades åt revidering av marknadsplanen tillsammans med representanter för näringslivet. Kommunledningskontoret har i fortsatt uppgift att sammanställa synpunkterna som kom in och bearbeta marknadsplanen som är ett dokument som beskriver hur kommun och näringsliv, men även föreningar och andra aktörer, gemensamt kan marknadsföra och utveckla platsen för att den ska upplevas vara attraktiv att bo, leva och verka på.

Kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld i arbetet

Utifrån ett medborgarförslag angående införande av en policy för hantering om hot mot förtroendevalda har ärendet processats fram till en kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld som omfattar förtroendevalda, anställda och elever.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta policyn.

Policyn grundar sig på det arbetsrättsliga regelverket AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön. Utifrån den kommunövergripande policyn ska varje förvaltning ta fram sina egna rutiner och riktlinjer utifrån verksamhetens behov.

Mål för integrationsarbete

En enig kommunstyrelse ställde sig bakom målen för integrationsarbetet som tagit fram. Den övergripande visionen lyder:

Vision: Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Fortsatt arbete med välfärdsanställningar

Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta med att erbjuda ett antal så kallade välfärdsanställningar. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Detta är ett verktyg, bland flera andra, för att jobba med en grupp som står långt från arbetsmarknaden, säger Gert Jonsson.

Exploateringsavtal Tiden 2 och 3, Vaggeryd

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Vaggeryds kommun och GT Väst AB reglerande exploateringen och försäljningen av fastigheterna Tiden 2 och 3, i sin helhet 2 004 kvm, för en köpeskilling om 501 000 kronor.

Planen är att bebygga fastigheterna enligt gällande plan med totalt 10 bostadsrättslägenheter i varierande storlek med tillhörande carport och förråd.

Skillingaryds simhall – Reningsanläggning, reinvesteringsåtgärd, begäran om tilläggsanslag 2017

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden under 2017 om 500 tkr för reinvesteringsåtgärd i Skillingaryds simhall.

Kompletteringsbudget 2016 och 2017 till barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2 880 000 kr i kompletteringsbudget 2016 och 2017. Utökningen av budgeten beror på ökade barnantal med 36 barn fler än budgeterat. Kompletteringsbudgeten till barn- och utbildningsnämnden finansieras genom att minska de budgeterade resultaten i nämnden för 2016 och 2017.

Ny förskola i Vaggeryds tätort

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att:

Kommunfullmäktige beslutar att bygga tre förskoleavdelningar som finns upptagna i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2016, 2017 och 2018 inom den totala ramen av 15 miljoner kronor.

Byggalternativ eftersöks som är anpassade till mera standardiserade lösningar i syfte att nå kostnadseffektivitet i byggnationen.

Även frågan om barnomsorg på natten diskuterades men kommunstyrelsens beslutade att det är en fråga för barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om.

Planuppdrag på del av Gärahov 1:51 för bostäder, Bergsäter i Byarum, Vaggeryds kommun

Kommunstyrelsen beslutade att ge miljö- och byggnämnden ett planuppdrag på del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum i Vaggeryds kommun. Totalt handlar det om 16 lantliga tomter, ca 2 500-5 000 kvm stora med ett grönt bullerskyddsområde mot Byarums Bruk och järnvägen. Detta under förutsättning att det inte är någon konflikt med berörda intressenter.

I planuppdraget ingår även att utreda om gällande plan ska upphävas och ersättas av en ny detaljplan - eller av områdesbestämmelser.

Detaljplan för kvarteret Tor – nytt bostadsområde, Vaggeryd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar med eget godkännande att bekräfta Miljö- och byggnämndens antagandebeslut 2016-10-25 § 175 detaljplan för kvarteret Tor. Detta är för att ge en tyngd till den framtagna detaljplanen eftersom den är överklagad.

Bildande av kommunalförbund för avfallsverksamheten inom GGVV

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut i januari och sedan bekräfta det i mars när de andra kommunerna har fattat beslut i respektive kommunfullmäktige.

Utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Kommunstyrelsen fastställde utvecklingsplanen för allmänna kommunala lekplatser och aktivitetsplatser som tekniska utskottet tagit fram.

Med utgångspunkt från policyn har en utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år).

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala lekplatser är att:

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk