Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-15

KOmmunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-01-30

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 30 januari 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Motion – Gratis WiFi till äldreboenden i kommunen

Under januari 2017 inkom det en motion om att alla äldreboenden i kommunen ska ha tillgång till gratis wifi. Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att remittera motionen i kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag – Hastighetsbegränsande åtgärder på Bondstorpsvägen

Med anledning av att det finns många barnfamiljer längs med Bondstorpsvägen lämnades ett medborgarförslag in om att anordna någon form av hastighetsbegränsad åtgärd på vägen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetspris

Ett medborgarförslag inkom till kommunen med förslag på att kommunen ska instifta ett tillgänglighetspris för att uppmuntra de som arbetar för att öka tillgängligheten för de funktionshindrade medborgarna. Kommunfullmäktige beslutade att remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Hastighetsbegränsad åtgärd på Bondstorpsvägen

Ett medborgarförslag lämnades in med förslag på att kommunen skulle sätta tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola samt sätta upp smarta skyltar som signalerar om någon befinner sig på eller i närheten av övergångsstället.

Kommunfullmäktige beslutade att remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.

Kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld i arbetet

En kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld som omfattar förtroendevalda, anställda och elever har arbetats fram av kommunens säkerhetssamordnare, personalenheten och de fackliga organisationerna. Utifrån den kommunövergripande policyn ska varje förvaltning ta fram sina egna rutiner och riktlinjer utifrån verksamhetens behov.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget på den kommunövergripande policyn med riktlinjer mot hot och våld.

Ny förskola i Vaggeryds tätort

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att belysa behovet av antalet barnomsorgsplatser i Vaggeryds tätort, belysa arbetsmiljön för ledningspersonal och få frågan om behov av nattis besvarad

Bildande av kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Syftet med att bilda ett kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom GGVV är främst för att bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. Målsättningen är att:

  • säkerställa kompetensförsörjningen med större gemensamma resurser, så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar
  • tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering
  • öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och förtroende för verksamheten
  • bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga lösningar som håller över tid

Kommunfullmäktige beslutade om att inriktningen är att Vaggeryds kommun ska ingå i kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV. Kommunfullmäktige kommer att besluta om val av ledamöter, förbundsordning m.m. vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars månad.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk