Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

KOmmunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunstyrelsen 2017-03-01

Här följer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 1 mars 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Redogörelse för att nå miljömålet "begränsad klimatpåverkan"

Kommunstyrelsens beslutade att:

  • Utreda frågan om olika milersättning för olika typer av privat bil som används i tjänsten,
  • utreda frågan om att inrätta en bilpool i Vaggeryd,
  • ta fram förslag på reviderade ägardirektiv för de kommunala bolagen med fokus på miljöaspekten i allmänhet och fordonen i synnerhet,
  • utreda frågan om att bygga ett cykelgarage vid Skillingehus. I utredningen bör det även framgå möjligheten till laddning av både privat och kommunal el-cykel,
  • utreda frågan om att erbjuda anställda en elcykel som personalförmån,
  • underlaget för utredningen säkerställs faktamässigt.

Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vaggeryds kommun tillstyrker hela anläggningen, vindkraftspark Boarp.

– I stort sett var vi eniga i kommunstyrelsen om att säga ja till förslaget. Om vi ska bli en miljökommun skulle det vara konstigt att säga nej till detta förslag, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bildande av kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM). Syftet med att bilda kommunalförbund för avfallsverksamheterna inom GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar verksamhet

– Vi är väldigt glada att vi är inne i beslutet och positiva till att vi tar det här med systemvalet. Det är positivt att vi har sätet i Vaggeryds kommun, det är positivt säger Kenth.

Strategiskt boendeutvecklingsprogram 2015-2018, Del 3 - handlingsplan

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag med de synpunkter som lämnades vid sammanträdet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde uppdatera handlingsplanen i enlighet med lämnade synpunkter.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram förslag på lösning för att livesända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Fyra förslag har presenterats för den parlamentariska gruppen som ställt sig bakom alternativ 1, som innebär att Mediacenter i Jönköping anlitas för uppdraget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska livesändas på webben genom att anlita Mediacenter i Jönköping som total tjänsteleverantör med start våren 2017.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att kostnaderna för livesändning ska budgeteras för att rymmas inom ramen för kommunfullmäktiges budget från och med 2018.

Kultur- och fritidsnämnden – Begäran om stöd för ett lokalt kulturarrangemang

Kommunstyrelsen ser positivt på musikalprojektet men avslår framställd begäran med motiveringen att ansvar för finansiering ligger inom det ordinarie uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fått av kommunfullmäktige.

Exploateringsavtal del av Gärahov 2:1, Lyckorna

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaggeryds kommun och Pålsson Bygg i syfte att de upprättar 12 småhus enligt gällande plan på del av Gärahov 2:1, Lyckorna i Vaggeryd.

Lokalbehov skolan i Hok

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram lokaler för 50 elever i Hok enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. De föreslår även att kostnaderna får belasta budgetposten ”Ny högstadieskola i Vaggeryd” i kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk