Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-03-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-03-28

Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27

Här följer en kort sammanfattning av ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

  • Motion från Kristdemokraterna om att utveckla kulturhelgen.
  • Motion från Moderaterna om blinkande ett övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd.
  • Motion från Moderaterna om att utreda och presentera kvalitetsmål för skolskjutsverksamheten.
  • Motion från Socialdemokraterna om utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen-Storgatan i Vaggeryd med gång och cykelbro över Lagan.

Motionerna remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

  • Medborgarförslag om gatubelysning vid hund klubben Attila. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
  • Medborgarförslag om en så kallad pumptrack i Vaggeryd. En bana för cykel, kickbikes och inlines. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
  • Medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/timmen till 40 km/timmer inom Bondstorps tätort. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
  • Medborgarförslag om placering av postbrevlåda så att den går att komma intill med bil. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
  • Medborgarförslag om att åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Medborgarförslag om att erbjuda fritidsverksamhet i Åker och Svenarum. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Motion – Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget att ge lokala musiker och kulturarbetare möjlighet att uppträda i kommunen och ger därmed kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vara behjälpliga med att på olika sätt stödja arrangemang där dessa aktörer får möjlighet att visa upp sina färdigheter.

Motion – Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund föreslås bli kommunala naturreservat

Kommunfullmäktige ställer sig i enlighet med kultur- och fritidsnämnden positiva till motionens intentioner att säkra områdena vid Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund för tätortsnära friluftsverksamhet och ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan. Motionen anses därmed delvis bifallen.

Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan- Ödestuguvägen i Vaggeryd

Kommunfullmäktige avslog motionen i enlighet med tekniska utskottets förslag.

Remiss – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vindkraftspark Boarp, Eolus Vind AB

Kommunfullmäktige beslutade, efter omröstning som slutade 22-19, att Vaggeryds kommun tillstyrker hela anläggningen, vindkraftspark Boarp. Ansökan gäller uppförande och drift av 13 vindkraftverk.

Bildande av kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) för renhållning inom GGVV

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget att ingå samverkan med Värnamo, Gislaved och Gnosjö gällande kommunal avfallshantering genom bildande av ett kommunalförbund som ska överta uppgiften för de fyra kommunerna.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att kommunfullmäktiges sammanträden ska livesändas på webben genom att anlita Mediacenter i Jönköping som total tjänsteleverantör med start våren 2017.

Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. samt del av Pålen 1:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området (som till del består av den så kallade mejeritomten). Syftet med detaljplanen är att skapa en utökad byggrätt samt ge möjligheter för olika former av ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service.

Lokalbehov skolan i Hok Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsenheten får i uppdrag att ta fram lokaler för 50 elever i Hok enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. Kostnaderna får belasta budgetposten ”Ny högstadieskola i Vaggeryd” i kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget.

Det ökade lokalbehovet i Hok beror på förändrad stadieindelning från hösten 2017 då årskurs 6 ska ingå i mellanstadiet och elever därför kommer flyttas från Hjortsjöskolan i Vaggeryd till Hok.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-03-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk