Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Tekniska utskottets beslut i korthet 2017-04-04

Ordförandeklubba

Här följer en kort sammanfattning av tekniska utskottets sammanträden den 4 april 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Redovisning av tillsynsrapporter från mindre VA-verk

VA- och renhållningschef Jonatan Rosenquist redogjorde för verksamheten med kommunens mindre VA-verk utifrån Miljö- och byggnämndens genomförda inspektioner. Tekniska utskottet godkände redovisningen.

Medborgarförslag Hundrastgård

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag att anordna en hundrastgård i Skillingaryd och en i Vaggeryd på lämplig plats.

Tekniska kontoret har idag ingen verksamhet att sköta om hundrastgårdar och har därmed inga ekonomiska resurser att anlägga eller sköta en sådan anläggning. Tekniska kontoret har inga synpunkter på om föreningar eller privata fastighetsägare anlägger hundrastgårdar.

Tekniska utskottet gav tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en ungefärlig kostnad för att anlägga och underhålla en hundrastgård och bilägga det till kommunstyrelsen. Tekniska utskottet beslutade att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Medborgarförslag Övergångsställe Götafors skola

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag att kommunen sätter tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola och adderar till smarta skyltar om någon befinner sig på eller i närheten av övergångsstället.

Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes år 2000 valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafiksäkerhet och trafikmängd. Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör.

Tekniska utskottet anser inte att ett övergångställe är aktuellt vid Götafors skola utifrån den falska upplevda tryggheten det skapar. Vid Götafors skola finns idag en gång- och cykelpassage med förträngning som gör att gående och cyklister uppehåller sig kortare tid på vägen. Hastigheten på Jönköpingsvägen förbi Götafors skola är dessutom sänkt till 30 km/tim under skoltid.

Tekniska utskottet gav tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram, vad det skulle kosta och hur projektet skulle kunna finansieras. Tekniska utskottet beslutade att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Hastighetsöversyn Östra skolan

Tekniska kontoret fick 2017-01-31 i uppdrag av tekniska utskottet att utreda möjligheten att upphäva 30 km/h vid Östra skolans nedlagda verksamhet i Vaggeryd.

Tekniska utskottet gav tekniska kontoret att ta fram ett mer detaljerat förslag med kostnadsberäkning och skisser på ändrad utformning av kvarteret runt Östra skolan inklusive en utökad mätning av hastigheten. Förslaget ska omfatta ändrad hastighet från 30km/h till 50km/h på del av Storgatan och del av Götaforsvägen. Förslaget ska också innehålla trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i form av säkra gång- och cykelpassager med mera.

Detaljplan Jonstorpsudde, del av Södra Park 1:2

Miljö och byggnämnden beslutade 2015-10-27 § 189 att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Jonstorpsudde, del av Södra Park 1:2. Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelser med bostadsanvändning. Tillägget avser endast den kommunägda delen av fastigheten.

Tekniska utskottet beslutade att inte lämna några synpunkter på förslaget om tillägg till detaljplan för Jonstorpsudde, del av Södra Park 1:2 i Vaggeryd.

Detaljplan Stödstorp

Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta en ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand, och skicka ut den på samråd. Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par/radhustomter.

Tekniska utskottet beslutade att inte lämna några synpunkter på detaljplan för Stödstorp 2:1 utökning av Västra strand, i Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk