Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-04-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-04-20

Ordförandeklubba

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i korthet 2017-04-19

Här följer en kort sammanfattning av ett urval av de beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog vid sammanträdet 19 april 2017. Vissa av ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Presentation av projektet Från förskola till jobb

Barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon presenterade ett projekt för att jobba med kompetensförsörjning och utbildning som leder till jobb. KSAU är positiva till att kommunstyrelsen medfinansierar projektet eftersom det är en väldigt viktig fråga.

Ny förskola i Vaggeryd tätort

KSAU är nu positiva till barn- och utbildningsnämndens förslag att bygga en ny förskola på Södra Park i Vaggeryd med fem avdelningar och ett tillagningskök. Detta är ett litet avsteg från den beslutade lokalplanen som nu också är under omarbetning eftersom situationen förändrats så mycket sedan det beslutet.

Reviderad marknadsplan

KSAU godkände revideringen av den gemensamma marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun med en ändring: att flytta kompetensförsörjning från rubriken Svaghet till rubriken under Hot i SWOT-analysen. Marknadsplanen går vidare till kommunstyrelsen för beslut och förankras även i näringslivsrådet.

Fiberföreningarna – Anslutningsavgift för inkoppling i ett senare skede

KSAU beslutade enligt förslag att:

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att ersättningen till kommunen fastställs till 30 000 kronor per fastighet med en indexuppräkning enligt konsumentprisindex. Indexuppräkningen påbörjas året efter det att anslutningsavgiften är erlagd av kommunen till respektive fiberförening. Den som inte väljer att ansluta fiber till sin fastighet genom fiberföreningarna nu kommer det bli dyrare för i framtiden.

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget om att följande delegeringar från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsens reglemente:

  • anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas enligt 5 kap plan- och bygglagen,
  • anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen. Nämnden har rätt att förlänga detaljplaners genomförandetid.
  • anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Den parlamentariska gruppen har berett frågan om framtagande av detaljplaner och ser bland annat en ökad tydlighet i att detta strategiska arbete både uppdras och beslutas av kommunstyrelsen, i de fall en detaljplan inte av principiella skäl ska beslutas av kommunfullmäktige.

Som myndighetsnämnd baserar miljö- och byggnämnden många av sina beslut på just detaljplaner. Genom ändringen skiljs instanserna åt. Följden blir att miljö- och byggnämnden istället blir remissinstans i framtagandet av detaljplaner.

KSAU ställde sig positiva till förslaget som går vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige.

Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Kommunfullmäktige ska enligt en ändring i kommunallagen för varje mandatperiod anta ett styrdokument som fastställer hur kommunen säkrar uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Dokumentet lägger fast uppföljningens syfte, samt former för uppföljning och insyn. Styrdokumentet fastställer ansvarsfördelning och anvisningar till nämnder. Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen upphandlar.

KSAU beslutade enligt förslag.

Yttrande – detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun

Miljö- och byggnämnden har sänt den aktuella detaljplanen på samråd, svar ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 21 april 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till förslaget till detaljplan.

Ansökan om arrangemangsbidrag till SM i orientering 2018

Jönköpings Orienteringsallians har ansökt om arrangemangsbidrag för SM-tävlingar i orientering i Vaggeryds kommun i september 2018. Vaggeryds SOK och Skillingaryds FK är en del av alliansen som kommer arrangera totalt sex tävlingar varav tre utanför Hok.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sponsra SM i orientering med 50 000 kronor. Slutet baseras på den nytta ett arrangemang av denna storlek ger för Vaggeryds kommun.

Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-04-20

Sidansvarig:

Alija Bucuk