Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-12

Ordförandeklubba

Sammanfattning av tekniska utskottet 2017-05-09

Här följer en sammanfattning av vissa av de ärenden som behandlades på tekniska utskottet den 9 maj 2017.

Budget och mål 2018

Tekniska utskottet beslutade att prioritera följande av kommunfullmäktiges övergripande mål:

1. En attraktiv kommun

2. Lättillgängligt, positivt och problemlösande förhållningssätt.

5. Gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik.

6. Ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.

8. Aktiv part i den regionala utvecklingen (mål 9 i presentationen)..

Beläggningsinventering

Gatu- och parkchef och byggledare på tekniska kontoret presenterade den beläggningsinventering som genomförts under hösten 2016 av en utomstående konsult. Ungefär 11% och det lokala vägnätet är mycket dåligt. Av gång- och cykelvägnätet är det 7% som är mycket dåliga.

Målsättningen bör vara att det på sikt inte ska finnas någon bestående underhållsskuld, att sätta upp delmål för att ta sig framåt, att budgeten ska vara bestående och jämn över tid, samt att åldersfördelningen på beläggningen ska vara jämn.

Vattennära mötesplatser

Tekniska kontorets gatu- och parkchef och projektingenjör presenterade ett första utkast till det utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser som arbetet ska resultera i. Tanken är att utvecklingsprogrammet ska vara underlag för ett förslag av åtgärder och aktiviteter som ska synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan genom Vaggeryds kommun.

Motion – utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen/Storgatan med gång- och cykelbro över Lagan

Det har kommit in en motion 2017-03-15 till Kommunfullmäktige med ett förslag att förlänga nuvarande gång- och cykelväg från Götaforsvägens utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården och att bygga en bro över Lagan parallellt med befintlig bilbro.

Tekniska utskottet tycker att motionen medför att det befintliga gång- och cykelnätet i området utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget bör därför föras in i kommande revidering av gång- och cykelvägsplan.

Motion – höj trafiksäkerheten för gående genom ”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd

En motion har inlämnats 2017-03-14 med förslag att kommunen utreder förutsättningarna och utformar ett säkert övergångsställe på Storgatan i Skillingaryd. Kommunledningskontoret överlämnade motionen till tekniska utskottet för yttrande.

Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör. Vaggeryds kommun har istället valt att anlägga gång- och cykelpassager där sträckan för att passera gatan/vägen minskas. När en oskyddad trafikant passerar fordonstrafiken krävs ögonkontakt med fordonsföraren. Gång- och cykelpassager har försetts med extra belysning och markerade pollare för att uppmärksamma fordonsföraren om passagen.

Tekniska utskottet anser inte att ett blinkande övergångställe är aktuellt på nämnda del av Storgatan i Skillingaryd utifrån att den blinkande tekniken för övergångsställen visat sig fungera dåligt, och den falska upplevda tryggheten det skapar för de gående.

Tekniska utskottet har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram, och vad ett framtagande skulle innebära i kostnader.

Tider för parkering

Tekniska utskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att fastställa principer för parkeringstider för framtida ändringar av de lokala föreskrifterna enligt följande:

  • De mest centrala områdena/gångfartsområdena i Skillingaryd och Vaggeryd: 1 timmes parkering under tiderna 8-19 (8-15).
  • Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena: 2 timmars parkering under tiderna 8-19 (8-15).
  • Övrig parkeringstid inom tätbebyggt område: 24 timmar utifrån trafikförordningen regler.
  • Beslut om undantag kan få förekomma på vissa platser om det är särskilt motiverat, såsom 5 minuter för hämtning/lämning vid förskolor.

Parkeringsplatser i Skillingaryd

Tekniska utskottet ska föra en diskussion med kommunlednings-kontoret och Skillingaryds intresseförening om behovet av plats för pendlarparkeringar på den lediga tomtytan på fastigheten Tomaten 5:1 och 28:1.

Parkeringsövervakning

Tekniska utskottet beslutade att inte säga upp avtalet om ronderande bevakningstjänst utan förlänga det med 12 månader från och med 2017-09-01.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-12

Sidansvarig:

Alija Bucuk