Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-07-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-07-31

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-05-29

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som beslutades på kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om bidrag till Generalmönstring i Skillingaryd

Kultur- och fritidsnämndens ordförande svarade att ansökan om bidrag tas upp som ett enskilt ärende varje år. Det är inget som kommer ges permanent varje år.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Socialdemokraterna lämnade in en motion om förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare inom socialförvaltningen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Ett medborgarförslag om införande av P-skiva i Skillingaryd har kommit in. Beslutades att remittera förslaget till kommunstyrelsen förberedning och besvarande.

Ett medborgarförslag om parkeringssituationen i Vaggeryd. Förslaget remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Ny förskola i Vaggeryds tätort

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslag:

  1. Bygga en förskola på angiven tomt Södra Park för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Den nya förskolan ska också innehålla tillagningskök.
  2. Medel för investeringen anslås ur barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleutbyggnad 15 miljoner kronor och resterande beräknade 15 miljoner kronor anslås ur kommunstyrelsens investeringsbudget för ny högstadieskola i Vaggeryd. Total investeringsvolym beräknas till 30 miljoner kronor.

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd

Årsredovisningen återremitterades. Representant från stiftelsen ska bjudas in för att föredra årsredovisningen.

Årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden avseende verksamhetsåret 2016.

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktige ska enligt en ändring i kommunallagen för varje mandatperiod anta ett styrdokument som fastställer hur kommunen säkrar uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Dokumentet lägger fast uppföljningens syfte, samt former för uppföljning och insyn. Styrdokumentet fastställer ansvarsfördelning och anvisningar till nämnder. Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen upphandlar.

Kommunfullmäktige beslutade att anta Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Valärenden

Berry Lilja (S) har avsagt sig som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade att välja Roger Ödebrink (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-07-31

Sidansvarig:

Alija Bucuk