Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-27

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-06-26

Här följer en sammanfattning av några av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

 • Socialdemokraterna har lämnat en motion om att ge personalavdelningen i uppdrag att utreda löneskillnaderna mellan könen och att en plan för att jämställda löner tas fram. Motionen går vidare till kommunstyrelsen för beredning.
 • En ny motion från Liberalerna om att öka trafiksäkerheten genom en avfartsfil till badplatsvägen. Skickades till kommunstyrelsen för beredning.
 • En motion från Liberalerna om att ”verka för att i största utsträckning bygga trähus”. Skickades till kommunstyrelsen för beredning.
 • En motion från Miljöpartiet om att införa personalförmåner. Skickades till kommunstyrelsen för beredning.
 • En motion från Vänsterpartiet om att bygga en förbifart i Bondstorp på länsväg 654. Skickades till kommunstyrelsen för beredning.Ett nytt medborgarförslag har kommit in som med en önskan om fler omklädningsrum till Vaggeryds idrottsplats. Förslaget skickades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande och sedan delgivning till kommunfullmäktige.
 • Ett nytt medborgarförslag om att göra om Fenix till högstadieskola. Förslaget gick vidare till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och sedan delgivning till kommunfullmäktige.
 • Ett nytt medborgarförslag om att få ha höns inom detaljplanerat område utan att ansöka om tillstånd. Förslaget skickades vidare till miljö- och byggnämnden för besvarande.

Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige biföll motionen och gav kommunledningskontoret tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge förslag till lämpliga ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. Motionen lämnades av Moderaterna tidigare i år.

Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen/Storgatan i Vaggeryd med gång- och cykelbro över Lagan

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen utifrån kommande revision av gång- och cykelvägsplan och att prioritera om förlängd gång- och cykelväg längs med Storgatan i Vaggeryd till kommande revidering av Gång- och cykelvägsplanen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att äska medel i kommande budgetprocesser för att möjliggöra byggnation och framtida väghållning.

Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom ”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets skrivelse. Tekniska kontoret har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram där man tittar över trafiksäkerheten i kommunen och föreslår lämpliga åtgärder.

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2017

Nämndernas och styrelsernas budgetuppföljning per 31 april 2017 delgavs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att betona vikten av att budgetföljsamheten ägnas hög prioritet i nämnderna, så att kommunens finansiella mål nås vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd ombeds återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde senast den 30 september 2017 med en plan som innehåller åtgärder för att nå en budget i balans.

Strategisk plan och budget 2018-2020

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att driftsbudgeten för år 2018 om 767,5 miljoner fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning som var styrande femklöverns (M, KD, C, FP och MP) förslag, Siffrorna inom parantes visar budgeten för 2017:

 • Valnämnden 375 tkr (25)
 • Revisionen 750 tkr (750)
 • Överförmyndare 900 tkr (900)
 • Kommunstyrelsens 61 542 tkr (63 008)
 • Räddningstjänsten 10 679 tkr (10 775)
 • Teknisk verksamhet 29 074 tkr (29 973)
 • Elverksstyrelsen ska ge ett överskott på 1 500 tkr till kommunen (1 500)
 • Miljö- och byggnämnden 6 369 tkr (6 566)
 • Barn- och utbildningsnämnden 359 743 tkr (353 327)
 • Kultur och fritidsnämndens 30 038 tkr (30 606)
 • Socialnämnden 238 856 tkr (241 708)

Kommunfullmäktige beslutade enligt femklöverns förslag att kommunalskatten kommer höjas med 30 öre 2018 till 21:49 kronor per skattekrona (100 kr).

I beslutet som kommunfullmäktige tog fanns även en plan med budgetramar för 2019 och 2020 samt investeringsbudget för 2018-2020.

Byggnation på kvarteret Gästgivaren i Skillingaryd

Skissritningar för ”Mejeritomten” har upprättats av Tengbom Arkitektbyrå i Jönköping. Projektet innehåller särskilt boende, trygghetsboende samt lokaler för hemvist för hemsjukvårdspersonal och personal inom hemtjänsten för den södra kommundelen. Dessutom planeras för köksfunktion som ska täcka behovet av tillagningskapacitet för vård och omsorgsdelen också för den södra kommundelen samt en mindre restaurangdel. Socialnämnden har 2017-05-18 tagit ställning till projektet.

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kommunfullmäktige godkänner redovisad investeringskalkyl 166 mkr för projekt Mejeriet.
 2. Kommunfullmäktige anvisar investeringsmedel till projektet i investeringsbudget 2018 och 2019 enligt budgetberedningens förslag
 3. Kommunfullmäktige uppdrar att omgående söka statsbidrag för äldreboende enligt redovisad kalkyl.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-27

Sidansvarig:

Alija Bucuk