Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-11-06 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-11-06

ordförandeklubba

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-10-30

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter att det justerats.

Information från Smålands Turism AB

Mötet inleddes med information om Smålands Turisms verksamhet av VD Lena Larsson.

Nyinkomna motioner och medborgarförslag

Ett medborgarförslag om inköp/hyra av en mobil fartkamera att placera på olika platser och tider i kommunen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Ett medborgarförslag om att ta fram en friskvårdsplan för kommunens anställda. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

En motion om ergonomiutbildning för produktionspersonal i barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation. Inlämnad av Vänsterpartiet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för skolskjutsverksamheten. Mål som sedan ska fastställas av kommunfullmäktige.

Delårsrapport 2017 för Vaggeryds kommun

Kommunen fortsätter att växa i antalet invånare och vid halvårsskiftet uppgår invånarantalet till 13 749 personer vilket är 105 fler än vid årsskiftet. Uppföljningen av de övergripande målen för Vaggeryds kommun visar att kommunen i flera av sina mål jobbar brett och aktivt, medan några av målen påbörjats men inte nått så långt.

Kommunen har fortsatt hög personalomsättningen för yrkesgrupperna socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessa yrkesgrupper betecknas som bristgrupper och är även ett nationellt problem.

Resultatet för de åtta första månaderna 2017 visar på ett överskott om 21,9 mn kr, att jämföra med 25,2 mnkr för samma period 2016. Helårsprognosen för 2017 pekar på ett överskott om 15,5 mnkr. Samtliga nämnder redovisar överskott eller budget i balans i delårsresultatet och tillsammans en helårsprognos om plus 11 mn kr. Det är främst kommunstyrelsen och socialnämnden som avviker positivt mot budget med prognoser om plus 2,9 respektive plus 5,3 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • fastställa delårets resultat
  • godkänna barn- och utbildningsnämndens återkoppling på uppdraget som gavs av kommunstyrelsen i juni, samt att avslå begäran om tilläggsbidrag för volymkompensation i skolan
  • utifrån prognostiserat resultat tilldela ett kommunalt driftsbidrag om 1,5 miljoner kronor till Bratteborg Ryttarsällskap för uppförande av stallbyggnad i enlighet med Strategisk plan och budget 2018.
  • kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal som regleras parternas åtagande gällande uppförande av stallbyggnad.

Solidarisk borgen samt regressavtal mellan medlemskommunerna för Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Kommunfullmäktige beslutade bland att att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp (borgenstak) om 100 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Primärkommunalt Samverkansorgan (PKS) – Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården

Kommunfullmäktige beslutade att anta PKS:s beslut enligt nedan:

  • att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso - och sjukvård i ordinärt boende
  • att den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS den 11 maj 2017,
  • att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för Kommunal utveckling.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-06

Sidansvarig:

Alija Bucuk