Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-11-06 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-11-06

Kommunhuset Skillingehus

Delårsbokslut 2017

Vaggeryds kommuns delårsbokslut per 31 augusti 2017 godkändes av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017. Här kan du få en kort sammanfattning av delårsbokslutet.

Kommunen fortsätter att växa i antalet invånare och vid halvårsskiftet uppgår invånarantalet till 13 749 personer vilket är 105 fler än vid årsskiftet.

Uppföljningen av de övergripande målen för Vaggeryds kommun visar att kommunen i flera av sina mål jobbar brett och aktivt, medan några av målen påbörjats men inte nått så långt.

Bristyrken

Kommunen har fortsatt hög personalomsättningen för yrkesgrupperna socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessa yrkesgrupper betecknas som bristgrupper och är även ett nationellt problem. Konkurrensen är stark mellan länets kommuner och det innebär att Vaggeryds kommun behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med personalförsörjningen.

Ekonomi

Resultatet för de åtta första månaderna 2017 visar på ett överskott om 21,9 miljoner kr, att jämföra med 25,2 miljoner kr för samma period 2016. Helårsprognosen för 2017 pekar på ett överskott om 15,5 miljoner kr.

Samtliga nämnder redovisar överskott eller budget i balans i delårsresultatet och tillsammans en helårsprognos om plus 11 miljoner kr. Det är främst kommunstyrelsen och socialnämnden som avviker positivt mot budget med prognoser om plus 2,9 respektive plus 5,3 miljoner kr. Inom kommunstyrelsen förväntas försörjningsstödet bli 3,3 mnkr lägre än budget, inom socialnämnden är det främst ensamkommande barn, en central reserv samt särskilda boenden som bidrar till deras resultatprognos.

Vaggeryds samlade nettoinvesteringsvolym uppgår per 31 augusti till 52,9 miljoner kr, vilket kan jämföras med 25,6 mnkr motsvarande period 2016. Bland de större posterna kan nämnas:

  • Exploatering industriområde Stigamo (16,0 mnkr)
  • Investeringar Elverket (6,6 mnkr)
  • Släck- och räddningsfordon (4,1 mnkr)
  • Vattenverk (3,2 mnkr)
  • Ledningsförnyelse – befintligt VA-nät (2,7 mnkr).
  • Bondstorps skola (2,6 mnkr)

I budget 2017 framgår att kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna inte bör överstiga 99 %. Totalt t.o.m. 31 augusti har kommunen använt 96 procent av skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen till verksamheterna, vilket betyder att det finansiella målet är uppfyllt.

I Vaggeryds Kommun märks den starka tillväxten i landet främst i stor efterfrågan på mark och bostäder. Vår kommun växer i snabbare takt än tidigare prognoser och ökningen första halvåret var 105 personer och nu bor det totalt 13749 personer i vår fina Kommun.

Vaggeryds Kommuns ekonomi utvecklas starkt jämfört med tidigare prognoser under året. God följsamhet mot lagd budget samt att vi kan räkna hem riktade stadsbidrag främst för att hantera integrationsfrågorna på ett kvalitativt bra sätt ger oss en ekonomisk styrka.

Styrkan i den kommunala ekonomin är en garant för att vi ska kunna möta det ökade investeringsbehovet i den kommunala verksamheten, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-06

Sidansvarig:

Alija Bucuk