Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-04-24 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-04-24

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2018-04-23

Nedan följer en sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 23 april 2018. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

 • En motion om att Vaggeryds kommun ska informera och stödja markägare om markavvattningstillstånd.
 • En motion om att flytta korttidsboende på Furugården till Talludden.
 • Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Bondstorpsvägen.
 • Ett medborgarförslag om fler alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg.

Motion – Hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige godkände planen för framtagandet av ett hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun, vilket innebär att kommunstyrelsens mål 2018 förtydligas med ett uppdrag för 2019. Motionen var inlämnad av Kenth Williamsson (S).

Motion – tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra busshållplatser

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och uppdra åt kommunledningskontoret att:

 • Göra en inventering av samtliga hållplatser, med förslag på lämpliga åtgärder avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet
 • Genomföra åtgärder på hållplatser där kommunen är ansvarig Väghållare
 • Kontakta berörda myndigheter avseende statliga vägar i kommunen och begära ombyggnad enligt genomförd inventering.

Medborgarförslag – Gör det möjligt att bebygga området norr om Sturegatan i Skillingaryd

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla medborgarförslaget och ge kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att se över boendeutvecklingsmöjligheterna norr om Sturegatan i Skillingaryd.

Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2017

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • fastställa årets resultat samt
 • i övrigt godkänna årsredovisningen 2017 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern.

Kommunen har fortsatt att växa i antalet invånare. Vid årets utgång uppgick antalet invånare till 13 840 personer, vilket är 196 fler än föregående årsskifte.

Utifrån kommunfullmäktiges 10 övergripande mål för mandatperioden 2015-2018, som beslutades våren 2016, redovisar nämnder och styrelser per 2017-12-31 att 49 procent av totalt 88 nämndmål är genomförda, ytterligare 40 procent bedöms till mer än 50 procent genomförda. Därtill rapporteras att 10 procent är påbörjade och endast 1 procent inte är påbörjade.

Av de 78 indikatorer som valts ut av nämnder i sina verksamhetsberättelser för att beskriva måluppfyllelsen visar 55 % en positiv utveckling från föregående mätning, 23 % visar oförändrat och 22 % visar negativ utveckling.

Ekonomiskt redovisade Vaggeryds kommun år 2017 ett resultat på 8,9 mnkr. Samtliga nämnder redovisade positiva resultat.

Revisionsberättelse för 2017

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

Miljöredovisning 2017

Kommunfullmäktige godkände Miljöredovisning 2017 och att innehållet beaktas i budgetarbetet för 2019.

Varje nämnd och kommunalt bolag har rapporterat genomförandet av åtgärderna i Miljöprogrammet samt övrigt miljöarbete som genomförts. 50 % av åtgärderna i miljöprogrammet är genomförda och 42 % är mer än till hälften genomförda eller påbörjade.

Revidering av Miljöprogrammet, del 2 Mål och strategier för Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till reviderat Miljöprogram, del 2 Mål och strategier med ändringen att:

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan, detaljerade mål för kommunkoncernen 6, sidan 20. Målet ”Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon och för att kunna erbjuda kommunens anställda laddningsmöjligheter” ändras till ”Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon och för att kunna erbjuda kommunens anställda och besökare laddningsmöjligheter”.

Ny renhållningsordning för år 2018-2022

Kommunfullmäktige beslutade:

 • att anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022
 • att anta förslag till föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun
 • att uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås
 • att under planperioden 2018-2022 i samband med entreprenadskifte införa fastighetsnära insamling (FNI) i flerfackssystem för matavfall,restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt småbatterier,ljuskällor och småelektronik.

Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar

Kommunfullmäktige beslutade att anta den uppdaterade planen för Vaggeryds hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar.

Den här uppdaterade planen för hantering av större händelser och kriser utgör en del av kommunens övergripande handlingsprogram för Trygghet och säkerhet.

Överenskommelse gällande Biogas i Jönköpings län

Efter lång diskussion beslutade lommunfullmäktige att återremitterade ärendet eftersom en tredjedel yrkade på det efter omröstning.

Pensionspolicy med riktlinjer för pension

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • anta policy och riktlinjer för medarbetare med delbeslut, med ändringen att policydokumentet renodlas så att innehållet inte blir så detaljerat.
 • kommunen ska stå för kostnaden för individuell rådgivning vid pensionsavgång
 • försäkringstrygga OPF-KL via Trygg PolitikerPension och att godkänna reviderat omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF-KL), Kompensation för förlorade pensionsförmåner, Utfästelse av Trygg PolitikerPension samt att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. valet 2014
 • ta fram riktlinjer för att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till pension
 • arvoden för styrelseuppdrag genom kommunens bolag ska samordnas genom kommunen och ligga till grund för pensionsavsättning på samma sättsom för förtroendeuppdrag i kommunen.

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att återremittera ärendet.

Organisation av ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen blir beslutande nämnd och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna inom följande områden:

 • Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
 • Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken
 • Skuld- och budgetrådgivning
 • Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier.

Tidigare har myndighetsansvaret för ekonomiskt bistånd organiserats under socialnämnden.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-24

Sidansvarig:

Alija Bucuk