Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-06-08

Tre flaggor utanför kommunhuset: kommunflagga,EU-flagga och regnbågsflagga.

Vaggeryds kommun flaggar för allas lika värde

Idag vajar regnbågsflaggan utanför kommunhuset Skillingehus i Skillingaryd för att visa att Vaggeryds kommun står för allas lika värde och ett inkluderande samhälle.

I Vaggeryds kommuns likabehandlingspolicy, som under dagen ska upp till beslut i kommunfullmäktige, står det att Vaggeryds kommun som arbetsplats ska spegla det samhälle vi lever i och att alla medarbetare oavsett bakgrund ska ha likvärdiga möjligheter att utföra sitt uppdrag liksom våra elever, brukare och kommuninvånare ska bemötas på lika villkor.

– Idag hissar vi regnbågsflaggan för att sätta ljuset på alla människors lika värde. Det är så grundläggande och därför alltid viktigt att uppmärksamma. Det handlar om visionen för vår plats; att Vaggeryds kommun ska vara en plats som bygger på mångfald och hållbarhet. Att vi vill vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig och där alla känner delaktighet, säger kommundirektör Annika Hedvall.

Vaggeryds kommun välkomnar ökad mångfald och anser att bemötande mellan varandra ska vara på lika villkor, bland annat avseende de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

– I våra verksamheter ser vi att en ökad mångfald tillsammans med olika kompetenser och förmågor skapar dynamiska arbetsplatser där alla har plats för att göra skillnad, säger kommundirektör Annika Hedvall.

Ett respektfullt bemötande som vilar på våra värdeord tanke och omtanke och alla har betydelse ska vara vägledande i arbetet och i våra relationer. Vaggeryds kommun har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier.

Fakta Likabehandlingspolicy

Likabehandlingspolicyn tydliggör för alla som arbetar i Vaggeryds kommun att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inte accepteras. Policyn innehåller också rutiner och praktisk vägledning kring medarbetares och chefers ansvar om oönskade beteenden förekommer. Men också hur den som blir utsatt kan gå tillväga för att få stöd. Likabehandlingspolicyn ersätter den tidigare Antidiskrimineringsplanen antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-25. Det nya dokumentet har samverkats i den centrala samverkansgruppen samt granskats av myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO). Likabehandlingspolicyn är en del av kommunens personalpolitik som ska bidra till en attraktiv arbetsplats. Aktuell lagstiftning är Diskrimineringslagen 2008:567.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-08

Sidansvarig:

Johan Lundell