Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Karta Vaggeryds kommun ljusblå

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 16 april

Aktuell lägesbild vecka 15. Veckans regionala lägesbild visar att smittspridningen fortfarande är hög. Vi måste fortsätta att hjälpas åt med att hålla i, hålla ut och följa restriktioner.

Enligt folkhälsomyndighetens data för vecka 14 2021 har Vaggeryds kommun 95 st sjukdomsfall (vecka 13: 75 st) sjukdomsfall, vilket är 67 st sjukdomsfall per 10.000 invånare (vecka 13: 53 st/10.000 invånare). Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Socialförvaltningen

Vaccinationsarbetet i socialförvaltningen är nu avslutat. Totalt har cirka ca 580 doser givits i socialförvaltningen. Nytillkomna brukare, som ännu inte erhållit vaccin, erbjuds vaccination i dialog med vårdcentralen.

Socialförvaltningen har i dagsläget ingen bekräftad smitta i sina verksamheter. Den höga samhällsspridningen bidrar dock till en fortsatt påverkan i personalfrånvaro i socialförvaltningens verksamheter.

I likhet med föregående rapporteringar gör socialförvaltningen i dagsläget inga förändringar gällande arbetssätt eller besöksrutiner på förvaltningens särskilda boenden. Socialförvaltningen följer rekommendationer och föreskrifter från landets myndigheter och anpassar löpande rutiner och arbetssätt efter detta.

Kultur och fritid

Verksamheter inom kultur- och fritidssektorn har varit och är starkt påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för folkhälsan.

Regeringen har för en tid sedan aviserat att kommunala sportanläggningar inte längre behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen finns nu fortsatt möjlighet att efter genomförd riskbedömning och i enlighet med rådande restriktioner bedriva verksamhet.

Allmänhetens bad håller fortsatt stängt tills vidare.

I takt med att vi går mot ljusare och varmare tider vill vi rekommendera utomhusaktiviteter och upptäcktsfärder i vår vackra natur.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Personalfrånvaron i förskolan är tillbaka på en mer hanterbar nivå efter några ansträngda veckor på flera håll i kommunen. Förvaltningen och personalen på förskolorna vill återigen rikta ett stort tack till vårdnadshavare för tålamod och ett gott samarbete.

Gymnasiet fortsätter med rullande schema där varje årskurs har distansundervisning en vecka i taget. Elever i gymnasiesärskolan, elever på introduktionsprogrammen och enskilda elever i behov av särskilt stöd omfattas inte av detta, utan fortsätter som tidigare med närundervisning på skolan.

Läget i länet från länsstyrelsen

Antalet sjukhusvårdade och patienter på IVA ligger även denna vecka på en hög nivå och läget inom sjukvården är fortsatt allvarligt.

Mer positivt är att arbetslösheten fortsätter att sjunka och ungdomsarbetslösheten ligger nu något lägre vid samma tidpunkt föregående år.

Glädjande är också att vaccinationen rullar på. I slutet av denna vecka hade cirka 27% av länets invånare fått sin första spruta. Men även om vaccinationen är ett ljus i tunneln så är det bara genom god följsamhet av allmänna råd och restriktioner som gör att vi i nuläget kan bidra till att minska smittspridningen. Och här finns det mer att göra. Långtifrån alla använder munskydd i kollektivtrafiken eller handlar ensamma, trots att detta rekommenderas. Det finns också tecken på att besökare och kunder nonchalerar eller inte reflekterar över de anslag som verksamheten satt upp med information och uppmaningar. Sammanfattningsvis bedöms efterlevnaden bara som medel.

Berätta om din covid-dag!

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom en enkät och resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Information från Region Jönköpings län

Vaccintillgången är just nu god och för att vaccinet snabbt ska komma invånarna till godo så öppnar nu Region Jönköpings län upp för fortsatt vaccinering i fas 2 parallellt med att den första gruppen i fas 3 kan börja vaccineras.

Den första gruppen i fas 3 är personer mellan 60-64 år. De kommer inte att få något brev på posten utan kommer att kunna boka tid från och med fredag den 16 april i mån av vaccintillgång.

Vårdcentralerna i kommunen

Vaccineringen mot covid-19 utförs på Järnvägsgatan 3 i Vaggeryd (gamla Coop-lokalen). Bokningar kan göras via appen Bra Liv Nära och även via 1177.

Vårdcentralerna kommer nu även påbörja vaccination enligt följande.

  • Riskgrupper 60 – 64 år
  • Invånare 60 – 64 år
  • LSS-brukare
  • Därefter kommer personal inom vård och omsorg, samt LSS-personal.

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell