Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Reserverade kontrakt i syfte att understöda sociala företag i kommunen

Det framgår av 4 kap 18 § LOU respektive 4 kap 16 § LUF och 4 kap 8 § LUK att upphandlande myndigheter/enheter har möjlighet att

  1. reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden eller koncessionsförfaranden för vissa s.k. sociala företag,
  2. alternativt föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Bestämmelserna tar sikte på sådana verksamheter som i regel saknar möjligheter att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Den verksamhet som leverantörerna bedriver ska ha som främsta syfte att stödja social och yrkesmässig integration av personer som av på grund av vissa omständigheter har svårt att komma in på arbetsmarknaden (benämns ”missgynnade personer” i upphandlingsdirektiven). Verksamheten ska omfatta personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Särskilda kontraktsvillkor om sociala hänsyn

Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är ett prioriterat mål i Vaggeryds kommun. Det är ett sätt att öka möjligheterna för kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden, att få ett arbete. Därför används sociala hänsyn som ett särskilt kontraktsvillkor. Särskilda kontraktsvillkor innebär att kontraktet är villkorat och anbudsgivaren måste acceptera detta villkor redan i anbudet men kravet behöver inte uppfyllas förrän uppdragets ska utföras.

Praktik/ Anställning

Under avtalstiden ska leverantören träffa kontaktpersoner från Vaggeryds kommun för att diskutera om möjligheterna till ett samarbete i syfte att nå sysselsättning i form av praktik platser eller anställning för de prioriterade grupperna som är:

  • Långtidsarbetslösa ungdomar
  • Långtidsarbetslösa utrikes födda
  • Personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson från Vaggeryds kommun är Michael Anderberg.

Vaggeryds kommun kommer under avtalsperioden kontinuerligt att följa utvecklingen av Leverantörens arbete med sociala hänsyn i sin verksamhet.

Frågan kommer även att tas upp vid avtalsuppföljningar med andra leverantörer verksamma i kommunen, där särskilda kontraktsvillkor om sociala hänsyn inte finns med i avtalet.

Syfte med praktik

Syftet med praktik är att ge arbetssökande kommuninvånare, som står utanför arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd, en möjlighet att komma närmare ett arbete.

Mål med praktik

Målet med att praktiskt pröva arbetsuppgifter och ta ansvar under handledning på en arbetsplats, är att personen på sikt ska få ett arbete och därigenom kunna försörja sig själv. Att praktiskt få pröva ett yrke ger personen bl. a: ökad anställningsbarhet, vägledning i yrkesval, färska referenser samt personlig marknadsföring.

Upplägg praktik

Ansvariga personer från Vaggeryds kommun presenterar aktuell person för leverantören. Ett besök bokas in där personen får presentera sig själv och sin kompetens. Förutsättningarna och syftet med praktiken diskuteras. Parterna gör tillsamman en plan för aktuella arbetstider, bestämmer uppföljningar, kontaktpersoner, går igenom arbetsmiljö och försäkringar.

Möjligheten finns att avbryta praktik för såväl företag som praktikant om det inte fungerar. Tid för praktiken är beroende på syfte och mål för personen.

Praktikanten är försäkrad via Vaggeryds kommun.

Kommunens upphandlingsenhet i samarbete med Arbetsmarknadsenheten identifierar område som är lämpliga att upphandlas med sociala hänsyn.

Status per 2018-12-31

Särskilda kontraktsvillkor om sociala hänsyn

Särskilda kontraktsvillkor ställs kontinuerlig i upphandlingar av städentreprenader.

Krav som ställs är att entreprenören ska erbjuda praktikplatser eller anställning under avtalstiden. Prioriterade mål grupperna är långtidsarbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning.

Öppnat upp möjlighet för entreprenörer att delta i kommunens städupphandlingar genom att anpassa kraven till deras verksamhet ex. tillåts att fler personer utför städningen per enhet.

Praktikplatser

Dialog med några befintliga leverantörer/entreprenörer som har avtal gällande fönsterputsning, service-och reparation av fordon och konditori genomfördes under 2018.

Reserverade kontrakt

Upphandling av mattransporter till socialnämnden.
Upphandlingen genomfördes som ”reserverad kontrakt” där deltagande i upphandlingen reserverades till sociala företag.

Omklädning och renovering av möbler
Upphandlingen genomfördes som ”reserverad kontrakt”.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-15

Sidansvarig:

Michael Anderberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision