Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild på Vaggerydsdagen 2019.

Riktlinjer för stöd till evenemang

Vaggeryds kommun strävar efter att skapa en trivsam plats att bo på och besöka. Vi välkomnar föreningar, företag och privatpersoner att aktivt bidra till denna vision genom att arrangera olika evenemang

Evenemang spelar en avgörande roll för vår ekonomi och sysselsättning och stärker även varumärket för vår plats. Genom vårt evenemangsbidrag vill vi stödja och främja sådana initiativ. Bidraget är avsett för större, publikinriktade tillställningar som lockar besökare till Vaggeryds kommun. Målet är att stödja både befintliga och nyskapande evenemang som berikar livet för våra invånare och visar mångfalden inom kommunen.

Vaggeryds kommun är en av flera möjliga bidragsgivare för evenemang och strävar efter att kunna stödja åtta till tio evenemang per år. För att göra en bra prioritering för hela kommunen är en god dialog mellan kommun, handelsföreningen och större föreningar som anordnar flera evenemang varje år avgörande.

Evenemang som beviljas stöd förväntas genomföras på ett professionellt sätt och uppfylla etiska, miljömässiga och sociala standarder.

Behörighet och ansökningskriterier

Evenemangsbidraget kan sökas av ideella föreningar och i undantagsfall andra arrangörer. Evenemang som beviljas stöd ska vara öppna för allmänheten.

Prioritet ges åt arrangemang och projekt som bidrar till ett varierat utbud fördelat under året i hela kommunen. Även arrangemang som samarrangeras av två eller flera föreningar prioriteras.

Bidrag beviljas för att ekonomiskt möjliggöra arrangemang och projekt som annars inte skulle komma till stånd på grund av omkostnader. Exempel på kostnader som kan beviljas bidrag är gage/artistkostnad, resor, lokalhyror, avgift för polistillstånd och annonser. Kostnader som i regel inte beviljas bidrag är inköp av material eller försäljningsartiklar samt gåvor till artisten.

Bidrag kan betalas ut som en förlustgaranti, som endast aktiveras om ett arrangemang går med ekonomisk förlust. Bidrag till arrangemang som förväntas gå med betydande vinst kan endast beviljas i form av förlustgaranti.

Det ska i samband med evenemang som erhåller kommunalt stöd tydligt framgå att evenemanget genomförs i samarbete med Vaggeryds kommun.

Bidraget kan beviljas till:

 • Evenemang som bidrar till att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i.
 • Evenemang som bidrar till att stärka Vaggeryds kommuns varumärke och attraktionskraft som besöksdestination.
 • Evenemang som är kommunalt, regionalt, nationellt eller internationellt intressanta.
 • Evenemang som är medialt intressanta.
 • Evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring i Vaggeryds kommun.
 • Nya idéer och initiativ som utvecklar kommunens evenemangsutbud.
 • Rena evenemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms likvärdigare för att ett evenemang ska kunna genomföras.

Bidraget kan inte beviljas till:

 • Evenemang med övervägande religiös eller politisk inriktning.
 • Evenemangsprojekt som får produktions-, arrangemangs-, verksamhets- eller uppdragsbidrag.
 • Evenemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi, egna arvoden eller inkomster till arrangörens egna medlemmar.
 • Evenemang av sluten karaktär.
 • Matkostnader eller andra förmåner till evenemangets funktionärer.
 • Kostnader för arrangörens egna lokal.

Kriterier för kommunens evenemangsbidrag

 • Att verksamheten respekterar människors lika värde, motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter samt möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion (eller annan trosuppfattning), funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Att verksamheten är att betrakta som seriös och är förenlig med kommunens värdegrund och likabehandlingspolicy.
 • Att arrangören följer lagar och förordningar, exempelvis vad gäller säkerhet.
 • Evenemanget ska vara alkohol- och drogfritt.
 • Sponsring och evenemangsstöd ska ske så att den aktivt främjar jämlikhet mellan könen.
 • Att arrangören följer god marknadsföringssed och att all marknadsföring av kommunen utformas enligt kommunens grafiska profil.
 • Hänsyn ska tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.
 • Vid beviljande av evenemangsbidrag eller sponsring ska en skriftlig överenskommelse göras där syfte, omfattning och parternas åläggande gentemot varandra tydligt framgår.

Kriterier som prioriteras

 • Att evenemanget har ett hållbarhetsfokus.
 • Att evenemanget är inkluderande.
 • Att evenemanget vänder sig till en bred målgrupp.
 • Att evenemanget är varumärkesbyggande för platsen Vaggeryds kommun.
 • Att evenemanget är innovativt.
 • Att evenemanget bidrar till att bevara goda traditioner.
 • Att evenemanget innebär samverkan mellan olika aktörer.

Bidragsbelopp

Storleken på bidrag till enskilda evenemang kan variera. Beslut om bidrag fattas utifrån hur väl evenemanget bedöms uppfylla kriterierna ovan och utifrån en prioritering av befintliga resurser. Bidraget kan utgöra en del eller merparten av projektets totala kostnader. Maxbelopp för evenemangsstöd är 50 tkr. De medel som kommunen avsätter till stöd för evenemang ska årligen indexuppräknas i förhållande med gällande prisbasbelopp.

Bidragsbelopp

I ansökan om evenemangsbidrag skall finnas en budget samt en beskrivning av evenemanget. Evenemangsbidraget går inte att söka i efterhand.

Förutom hos kommunen finns ett flertal andra aktörer att söka bidrag hos för olika typer av evenemang. Kommunen uppmanar arrangörer av evenemang att söka bidrag även hos dessa aktörer. Om arrangören söker stöd från andra aktörer för evenemanget ska även detta redovisas i ansökan. som en del i den totala budgeten för evenemanget.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningar och förbund som söker stöd skicka in följande:

 • Årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
 • Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte. Det ska framgå hur föreningen får tecknas
 • Verksamhetsberättelse.
 • Ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning).
 • Revisionsberättelse (underskrivet av den revisor som valts på årsmötet).

Utformning av budget

Den budget som lämnas in med ansökan ska vara tydlig och realistisk samt inkludera kostnader och förväntade intäkter. Viktigt att veta att det krävs transparens när det gäller användande av bidragsmedel.

Hur bedöms ansökan?

I bedömningen av en ansökan utgår vi från syftet med bidraget som är att möjliggöra större publikt inriktade evenemang som bidrar till att stärka Vaggeryds kommuns attraktivitet.

Beslut

Beslut om stöd till evenemang tas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Vid större evenemang som kräver ytterligare stöd får separata beslut tas.

Uppföljning och utvärdering

Senast tre månader efter att evenemanget ägt rum inlämnas en redovisning tillsammans med en ekonomisk berättelse som styrker evenemangskostnader till Vaggeryds kommun.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till Vaggeryds kommun.

Betalningsvillkor

Utbetalning av stöd sker efter det att kommunen godkänt inlämnad redovisning.

Inställda eller förändrade evenemang

 • Om ett evenemang ställs in betalas inget evenemangsstöd ut. Kostnader som arrangören eventuellt ändå har får arrangören själv bekosta.
 • Om ett evenemang senareläggs men behåller samma status och storlek utbetalas det evenemangsstöd som beviljats.
 • Om ett evenemang ändrar storlek och omfattning beslutas det i evenemangsrådet om nytt stöd.

Dessa riktlinjer omprövas regelbundet för att säkerställa relevans och effektivitet.

Arenakartor

Här kommer vi att ladda upp arenakartor över Vaggeryd och Skillingaryd som arrangörer kan ladda ner för att skicka med i sina tillståndsansökningar.

 • Arenakarta Skillingaryd
 • Arenakarta Vaggeryd

Funktionsvästar och brandsläckare

Funktionärsvästar samt brandsläckare finns att låna hos Räddningstjänsten – ingen kostnad så länge man lämnar tillbaka.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm