Huvudmeny

twitter

Människa - Teknik - Organisation

Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande. Detta innebär också fördjupad kunskap om interaktionen och samarbetet mellan människor och produkter, människor på jobbet och hur de påverkas av den omgivande tekniken och organisationen. Kursen ger fördjupade insikter i arbetssystem med utgångspunkt från människan i interaktionen mellan delkomponenterna människa - teknik - organisation (MTO) som grundläggande förutsättning.

Observera att kursen ges på engelska.

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

Kursstart: Våren 2021

Arrangör: Tekniska högskolan i Jönköping

Human Factors Engineering

Human Factors Engineering is applying what is known about human capabilities and limitations to design products, processes, organizations, and work environments for good performance and well-being. The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed considering people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency, sustainability and well-being. This also means in-depth knowledge of the interaction and collaboration between people and products, people at work and how they are affected by the surrounding technology and the organization.

The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed taking into consideration people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency and sustainability. This also means in-depth knowledge of the interaction and collaboration between people and products, people at work and how they are affected by the surrounding technology and the organization.


The course includes the following elements:

  • People's abilities and limitations regarding product and work design: physiology, load, physical aspects- including anthropometrics, cognition, work organization
  • Socio-technical systems: theoretical basis, system models and applications, work organization and the impact of various work organization solutions
  • Design of human interface system – technology, automation and digitalization - allocation of functions human – technology, cost-benefit analysis and professional role specificity
  • Swedish and international occupational health and safety legislation: framework law, regulations and system supervision

Studieform

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Lärare

Denis A. Coelho, Universitetslektor, Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning

Johan Karltun, docent arbetsorganisation, Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

Anette Karltun, universitetslektor, Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

Projektet PREMIUM

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen.

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart.

Andra kurser inom PREMIUM