Huvudmeny

twitter

Tyck till om Östra strand - "bo med skogen"

Vill du bygga sjönära bostäder, med plats för hållbarhet, gemenskap och delningsekonomi? Det kommande bostadsområdet Östra strand – ”att bo med skogen”, ligger mitt i demografiska Sverige, och detaljplanen för området är just nu ute på samråd.

Du som är bostadsexploatör bjuds in till dialog den 4 maj, där vi önskar få dina synpunkter på den kommande detaljplanen.

Innehåll på sidan:

Informations- och dialogmötet syftar till att ge intresserade exploatörer och andra intressenter information om det pågående detaljplanearbetet på Östra Strand i Vaggeryd.

Avsikten med mötet är också att kommunen ska få synpunkter och förslag på förändringar/ förbättringar av detaljplaneförslaget ifrån marknaden, för att området ska bli så bra som möjligt.

Vilka kvarter inom exploateringsområdet hade ni kunnat tänka er att bebygga? Vad hade ni velat bygga och vad ser ni för lämplig bebyggelse inom området? Vad kommer att fungera mindre bra? Hur bedömer ni planens byggrätter utifrån möjligheter och begränsningar? Vad hade ni velat se istället?

Efter mötet önskar kommunen även återkoppling kring vilka kvarter ni tycker är intressanta att utveckla. Detta för att vi ska vara bekväma i hur, och i vilken takt, vi ska bygga ut området.

Vaggeryds kommun ser mötet som en positiv möjlighet för alla parter och hoppas att du finner det intressant att medverka i detta inledande skede av exploateringsprocessen! Kommunens förhoppning är att vi under mötet och/eller efteråt får konkreta förslag och synpunkter ifrån just dig!

Om ”Östra strand – att bo med skogen”

Under 2016 startade visionerna för det kommande bostadsområdet Östra strand. Vaggeryds kommun tog in synpunkter från allmänheten, och anlitade därefter en arkitektfirma som målade upp konceptet som ligger till grund för det bifogade planförslaget.

Resultatet blev ”Östra strand – att bo med skogen”.

Med hållbarhet och gemenskap som ledord, möjliggör planförslaget 200 bostäder av olika upplåtelseformer. Planförslaget ger möjlighet till delningslokaler i anslutning till bostadsområdet, som kan användas av de boende för att dela på exempelvis trädgårdsverktyg.

Detaljplanen ger plats för en kilformad, bilfri grönyta som sträcker sig från bostadsområdet Östra strand ner till Hjortsjön, som idag är en välbesökt rekreationsplats för motionärer. På kilen ges möjlighet till gemensam verkstad, lekplatser, bastu och stigar för gående och cyklister. Aktivitetskilen är områdets offentliga park och mötesplats, samt även en mötesplats och destination för övriga Vaggerydsbor.

På Östra strand kommer avverkningen att ske varsamt – den som bor här bor med skogen och tallarna.

Planförslaget samt gestaltningsprogrammet för bostadsområdet finns att hitta under ’Relaterat’ nedan.

Geografisk närhet till service och kommunikationer

Området ligger strax öster om Hjortsjön, cirka 2,5 km från Vaggeryd centrum med goda kommunikationsmöjligheter via både bil, buss och cykel. E4:an ligger lättillgänglig med bil från Östra strand, och 20-30 minuter åt vardera håll når du smidigt Jönköping eller Värnamo.

I närheten:

  • Hjortsjön, med motionsleder, 200 meter
  • Busstation planeras på bostadsområdet Östra strand
  • Gymnasium, Fenix kultur- och kunskapscentrum, 1,8 km
  • Idrottsplats, 2,5 km
  • Tågstation, 2,5 km
  • Vaggeryd centrum, 2,5 km

Mer om dialogen

Detaljplanen kommer att vara utställd på samråd mellan den 16 april och 31 maj i år, 2021. Samrådshandlingar kommer under samrådstiden finnas tillgängliga på Vaggeryds kommuns webbplats.

Vår förhoppning är att om ett år från nu ha en lagakraftvunnen detaljplan för området. Därefter ska området byggas ut och infrastruktur komma på plats. Vi tänker oss en byggstart inom kvartersmark under 2023. Dock är vår avsikt att innan möjlig byggstart bjuda ut några kvarter för markanvisning. Detta möte kommer alltså inte att leda direkt till en markanvisning – utan markanvisningen kommer att hanteras separat längre fram, när detaljplanen vunnit laga kraft.

Faktaruta: Vill du bli inbjuden till de markanvisningar som Vaggeryds kommun utlyser? Då ska du registrera dina kontaktuppgifter i formuläret på den här sidan.

Efter mötet önskar vi återkoppling kring vilka kvarter ni tycker är intressanta att utveckla. Detta för att vi ska vara bekväma i hur, och i vilken takt, vi ska bygga ut området.

Samrådshandlingar till detaljplanen finns tillgängliga på kommunens hemsida.länk till annan webbplats

Anmälan till dialog

Anmäl dig senast den 3 maj kl. 11:00.

Tid: 4 maj, kl. 9.00-11.00.

Plats: Du deltar digitalt via Teams (länk kommer via mejl den 3 maj).

Vi startar sändningen redan kl. 08:45 för att alla ska ha möjlighet att testa att tekniken fungerar.

Samrådshandlingar till detaljplanen finns tillgängliga på kommunens hemsida.länk till annan webbplats