Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Brandfarlig vara

Med brandfarliga varor menas sådana ämnen som har särskilt lätt att antändas. I grunden kräver all hantering av brandfarliga varor tillstånd.

Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa. Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C. Dessutom finns ett antal andra ämnen som benämns brandreaktiva (dessa finns angivna i särskilda föreskrifter).

Exempel på brandfarliga gaser är gasol och acetylen. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin och etanol.

Tillstånd

I grunden kräver all hantering av brandfarliga varor tillstånd. I nedanstående tabell sammanfattas gränser för vilka mängder av olika ämnen som är undantagna från tillståndsplikt.

Hantering

Volym [liter]

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

 

 1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.
 2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.
 3. Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
 4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
 5. Detta omfattar endast privat hantering.

Undantag

Generellt är följande hantering av brandfarliga varor undantagna tillståndsplikten oavsett hanterad mängd:

 • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
 • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml.
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i lantbruksverksamhet.
 • Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
 • Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
 • Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med förbrukningsenheten. Tillstånd för hantering av brandfarliga varor söks i Vaggeryds kommun hos Miljö- och byggförvaltningen.

Föreståndarskap

En verksamhet som är tillståndspliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, det vill säga VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Detta förutsätter kunskap om de brandfarliga varornas egenskaper, anläggningen i fråga och lagstiftningens krav. Observera att föreståndaransvaret inte innebär ett jouransvar. Föreståndarens uppgift handlar om det förebyggande skyddet, inte beredskap vid olyckor.

Föreståndaren fungerar ofta som kontaktperson gentemot tillstånds- och tillsynsmyndigheter, till exempel när tillståndet behöver ändras eller förnyas.

Förvaring av brandfarliga vätskor i hemmet och flerbostadshus

Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser innebär både brand och explosionsrisk om dessa inte hanteras på rätt sätt. Därför finns det begränsningar för hur mycket ett hushåll, en bostad får ha och var det får förvaras.

I hushållet får det bara förvaras brandfarliga varor för hushållets eget behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste ett tillstånd finnas.

Använd originalförpackningar

Det är av stor betydelse att de brandfarliga varorna förvaras i originalförpackningar eller förpackningar som är godkända för brandfarliga varor. Förvaringen ska ske på ett betryggande sätt. Exempel på brandfarliga varor: gasol, acetylen, fotogen, bensin, lacknafta, förtunning, spolarvätska och tändvätska.

Förvaring i enfamiljshus och fritidshus

Vindsförråd: Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.

Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare: I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage ska den skyddas mot påkörning.

Förvaring i flerfamiljshus

Vindsförråd: Ingen förvaring

Varje lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i 25 liters storlek, gärna i ett skåp.

Hobbylokal: Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, till exempel hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk: I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd: Ingen förvaring

Övrigt: På grund av risken för brand eller explosion får inte gasflaskor, sprayburkar och brandfarlig vätska förvaras i kylskåp. Rökning eller öppen eld får inte förekomma i anslutning till brandfarlig vara. Personer som hanterar brandfarlig vara ska ha kännedom om riskerna.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson