Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ko

Djur och lantbruk

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Här får du lite information om vad som gäller för lantbruk och annan djurhållning.

Det är miljö- och byggnämnden som ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning. I miljötillsynen ingår bland annat kontroll av:

 • gödselhantering och spridningsarealer
 • hantering och förvaring av bekämpningsmedel och kemikalier
 • förvaring av brandfarliga varor
 • avfallshantering
 • egenkontroll

Det är ditt ansvar som lantbrukare att verksamheten inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Djurskydd

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddstillsynen. Om du har frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan vid misstanke att du djur far illa vänligen kontakta Länsstyrelsen i Jönköping.

Anmälan eller tillstånd?

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till miljö- och byggnämnden. Du hittar blanketten längst ned på sidan under självservice.

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets webbplats. Mer information om tillstånd och anmälningsplikt se miljöfarlig verksamhet.

Djurhållning i detaljplanelagt område

Du behöver tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Tillstånd krävs för nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte kan klassas som sällskapsdjur. Är du osäker på om du bor inom detaljplanelagt område kan du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

 1. Information om bekämpningsmedel

Lagring och spridning av gödsel

Lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter finns krav på lagringskapacitet för gödsel och urin. Lagringskapaciteten beroende på djurslag och antal djur. Du ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Även du som inte omfattas av kraven på lagringskapacitet ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida. Gödsellagringen får inte leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada.

Det finns även regler om regler om djurtäthet, spridningsareal och spridning av stallgödsel. För att minska risker övergödning och näringsförluster är det viktigt att det finns en balans mellan antalet djur på gården och tillgänglig spridningsareal.

Det är förbjudet att sprida gödsel mellan 1 december – 28 februari om inte nedbrukning kan ske samma dag. Nedbrukning krävs för att minska näringsförluster genom avrinning till ytvatten eller genom ammoniakavdunstning. Med nedbrukning menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Gödsel ska inte heller spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller djupt tjälad mark. Dispens från förbudet att sprida gödsel kan sökas hos miljö- och byggnämnden.

Du hittar mer information om lagringskapacitet, spridningsarealer med mera på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område

För att få sprida stallgödsel eller slam inom eller intill områden med detaljplan krävs att man gör en anmälan till miljö- och byggnämnden. Det krävs att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen. blankett

Spridning av väl brunnen gödsel i liten omfattning till exempel i en villaträdgård är undantaget från anmälningsplikten.

Förvaring och hantering av kemiska produkter

Kemikalier ska alltid förvaras och hanteras med försiktighet för att minska risker för hälsa och miljö.

 1. Information om kemikalier

I lantbruket är det vanligt med gårdstankar, så kallade farmartankar. Alla som har en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel ansvarar för att den inte påverkar miljön. Se till att cisterner ställs upp på lämpliga platser för att minska risken för påkörning, eller ordna påkörningsskydd.

 1. Information om cisterner

Döda djur

Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst länk till annan webbplatsär det enda riksomfattande företaget som har insamling av kadaver.

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Innan du gräver måste du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen för att bli anvisad en lämplig plats.

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. När det rör sig om mindre sällskapsdjur får du under vissa omständigheter gräva ner det på din egen fastighet. Då gäller följande:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Kroppen ska grävas ner minst 100 meter från dricksvattenbrunnar.
 • Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Större sällskapsdjur

Om du vill begrava din häst på din fastighet måste du få platsen godkänd av miljö- och byggnämnden. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för riktlinjer kring nedgrävning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-28

Sidansvarig:

Matilda Mikaelsson Nilsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision