Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ko

Djur och lantbruk

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Här får du lite information om vad som gäller för lantbruk och annan djurhållning.

Det är miljö- och byggnämnden som ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning. I miljötillsynen ingår bland annat kontroll av:

 • gödselhantering och spridningsarealer
 • hantering och förvaring av bekämpningsmedel och kemikalier
 • förvaring av brandfarliga varor
 • avfallshantering
 • egenkontroll

Det är ditt ansvar som lantbrukare att verksamheten inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vi använder oss av tillsynskort under våra besök. Det är en form att checklista. Längst ner på sidan under "Självservice" kan du se hur en sådan ser ut. Läs igenom tillsynskorten så är du väl förberedd inför vårt besök.

Det ska vara lätt att göra rätt - i Vaggeryds kommun gör vi skillnad!

Djurskydd

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddstillsynen. Om du har frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan vid misstanke att du djur far illa vänligen kontakta Länsstyrelsen i Jönköping, telefon 010-223 60 00 eller e-posta till: jonkoping@lansstyrelsen.se

Anmälan eller tillstånd?

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till miljö- och byggnämnden. Du hittar blanketten längst ned på sidan under självservice.

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Miljöhusesyns webbplats http://www.miljohusesyn.nu/p/66 Länk till annan webbplats.. Mer information om tillstånd och anmälningsplikt se Miljöfarlig verksamhet Öppnas i nytt fönster..

Djurhållning i detaljplanelagt område

Du behöver tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Tillstånd krävs för nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte kan klassas som sällskapsdjur. Är du osäker på om du bor inom detaljplanelagt område kan du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

 1. Information om bekämpningsmedel

Lagring och spridning av gödsel

Lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter finns krav på lagringskapacitet för gödsel och urin. Lagringskapaciteten beroende på djurslag och antal djur. Du ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Även du som inte omfattas av kraven på lagringskapacitet ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida. Gödsellagringen får inte leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada.

Det finns även regler om djurtäthet, spridningsareal och spridning av stallgödsel. För att minska risker för övergödning och näringsförluster är det viktigt att det finns en balans mellan antalet djur på gården och tillgänglig spridningsareal.

Det är förbjudet att sprida gödsel mellan 1 december – 28 februari om inte nedbrukning kan ske samma dag. Nedbrukning krävs för att minska näringsförluster genom avrinning till ytvatten eller genom ammoniakavdunstning. Med nedbrukning menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Gödsel ska inte heller spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller djupt tjälad mark. Dispens från förbudet att sprida gödsel kan sökas hos miljö- och byggnämnden.

Du hittar mer information om lagringskapacitet, spridningsarealer med mera på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område

För att få sprida stallgödsel eller slam inom eller intill områden med detaljplan krävs att man gör en anmälan till miljö- och byggnämnden. Det krävs att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen.

Spridning av väl brunnen gödsel i liten omfattning till exempel i en villaträdgård är undantaget från anmälningsplikten.

Förvaring och hantering av kemiska produkter

Kemikalier ska alltid förvaras och hanteras med försiktighet för att minska risker för hälsa och miljö.

 1. Information om kemikalier

I lantbruket är det vanligt med gårdstankar, så kallade farmartankar. Alla som har en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel ansvarar för att den inte påverkar miljön. Se till att cisterner ställs upp på lämpliga platser för att minska risken för påkörning, eller ordna påkörningsskydd.

 1. Information om cisterner

Döda djur

Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats.är det enda riksomfattande företaget som har insamling av kadaver.

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Innan du gräver måste du ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen för att bli anvisad en lämplig plats.

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. När det rör sig om mindre sällskapsdjur får du under vissa omständigheter gräva ner det på din egen fastighet. Då gäller följande:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Kroppen ska grävas ner minst 100 meter från dricksvattenbrunnar.
 • Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Om det kommer en bisvärm

Har du någon gång sett en bisvärm på rymmen? Biodlare sköter sina bin på ett sätt så att de inte ska gå ut i svärm. Trots det händer det ibland att svärmar ger sig av från bigårdar. Svärmning är binas naturliga sätt att föröka sig.

Innan svärmen har valt ut var den ska bo blir den en kortare tid hängande i en klase i en buske eller trädgren. Denna klase av bin är ganska lätt att fånga in för den som är van. Då kan det gå att få hjälp av lokala biodlarföreningar.

Ibland hinner svärmarna flyga vidare och ta sin tillflykt i en byggnad eller i dess omedelbara närhet. Svärmar som redan har etablerat sig i skorstenar, taknockar eller husväggar är betydligt svårare att få bort. Oftast kostar det arbetet pengar eftersom svärmen kanske måste friläggas. Då går det inte att anlita biodlare. Istället hänvisas till försäkringsbolag eller till firmor som arbetar med skadedjursbekämpning.

Har du upptäckt en bisvärm som behöver tas omhand så kan du kontakta Svärmtelefonen på telefon 0766-86 07 01.

Mer information om Sveriges biodlares riksförbund och Svärmtelefonen hittar du här

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden