Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Faroanalys och undersökningsprogram

 Du som driver en dricksvattenanläggning har ansvar för att göra en faroanalys för din anläggning. Faroanalysen ligger till grund för hur ditt undersökningsprogram ser ut. Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska lämnas in till miljö- och byggnämnden för fastställande och ska omprövas minst vart femte år.

Faroanalys

En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minska riskerna med dem. Åtgärderna kan till exempel vara att införa allmänna hygienrutiner eller beredningssteg.

Faroanalysen kan, mycket förenklat, ge svar på följande frågor:

  • Vilka är farorna?
  • Hur och var kommer farorna in i dricksvattnet?
  • Hur ska man göra för att minska riskerna med farorna?

Faroanalysen ligger till grund för hur undersökningsprogrammet ska se ut och är avgörande för om undersökningar av fler ämnen än de som anges i dricksvattenföreskrifterna behöver genomföras samt om undantag från undersökning av vissa ämnen kan ges. Grundprincipen är därför att faroanalysen behöver vara gjord innan undersökningsprogrammet kan bedömas och fastställas. Mer information om hur man tar fram en faroanalys, finns nedan.

Faroanalys för små anläggningar

Av naturliga skäl kommer faroanalysen för en verksamhet med en borrad brunn som försörjs av opåverkat grundvatten i en omgivning utan föroreningskällor och utan omfattande distributionsanläggning inte vara lika omfattande som faroanalysen från en verksamhet med ytvatten som råvattentäkt, med en omfattande beredning och en stor distributionsanläggning.

Undersökningsprogram

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls.

Om man vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i bilaga 3, avsnitt D, del II i dricksvattenföreskrifterna. Man behöver då lämna skriftlig information till kontrollmyndigheten som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten (trendanalys).

Miljö- och byggnämnden fastställer faroanalys och undersökningsprogram

Du ska skicka in faroanalys och undersökningsprogram till miljö- och byggnämnden för fastställande. Beslutet om fastställande gäller i fem år och ska sedan omprövas och fastställas på nytt av miljö- och byggnämnden. Om faroanalysen behöver uppdateras på grund av till exempel en ny fara i råvattnet påträffats eller ändrad beredning i vattenverket, kan det även vara aktuellt att göra ändringar i undersökningsprogrammet. Alla ändringar som verksamhetsutövaren gör i undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund