Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Försäljning av tobak och e-cigaretter

För att sälja tobak (exempelvis cigaretter, snus och tuggtobak) måste du först göra ansökan om tillstånd hos kommunen.

Tobaksvaror är produkter som innehåller tobak och som genom att rökas, snusas, sugas på eller tuggas skapar beroende.

Tobaksvanor grundläggs ofta i unga år. Därför ställs höga krav på dig som säljer tobak. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Tobakslagen (2018:2088). Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Nuvarande tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts från och med 1 juli 2019 med en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter. När lagen träder i kraft ska alla försäljningsställen som vill sälja tobak ansöka om detta.

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till kommunen att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Till din ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet.

Du kommer kunna ansöka antingen om tillstånd för viss tid eller tills vidare.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska lämnas in till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Blanketter kommer att tas fram för ansökan, det kommer även vara möjligt att söka via en E-tjänst på hemsidan.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för ansökan.

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror ska kommunen pröva din ansökan. Enligt den nya lagen ska en lämplighetsprövning ske av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Kommunen kommer även att behöva se hur du har finansierat din verksamhet. Lämplighetsprövningen kommer att ta sikte på alla som har ett betydande inflytande i verksamheten. Kommunen kommer att begära in yttrande från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Om du blir beviljad tillstånd att sälja tobaksvaror kommer lämplighetskraven att bestå. Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller de kriterier som krävs för att inneha tillstånd.

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens bestämmelse om handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal. Till anmälan ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

  1. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Felaktiga varor och priser

Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta. Märkning ska vara bland annat med två varningstexter på svenska. Förpackningar ska också ha innehållsdeklaration. Du får inte sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter. Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspris.

18-årsgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synbara.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror omedelbart till någon som inte har fyllt 18 år nekas köp.

Exponering och marknadsföring

Du får inte ha någon marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

Det är inte heller tillåtet med påträngande exponering som att ha stora affischer och paketpriserbjudande som dominerande inslag i miljö.

Tillsyn

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll som inte åtgärdas får kommunen ge föreläggande eller förbud och sätta ut vite. Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kommer kommunen meddela varning. Information om reglerna i tobakslagen (2018:2088) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats eller hos andra myndigheter.

Avgifter

  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 6 564 kronor
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 4 924 kronor
  • Ändrade förutsättningar i bolag (nya bolagsmän/ägare) 4 924 kronor
  • Anmälan om ändring som påverkar tillsynen 2 735 kronor
  • Tillsynsavgift 1 683 kronor per år
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson