Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till
konsumenter

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter måste företag anmäla detta till kommunen från och med den 1 augusti 2022.

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att försäljning av tobaksfria nikotinprodukter inte får ske utan anmälan till kommunen.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter är, som namnet beskriver, produkter för konsumtion som innehåller nikotin men inte tobak. I vardagligt tal kallas dessa ofta för all white, vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på den som vill sälja dessa produkter. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa:

Anmälan

En näringsidkare som har sitt säte eller fasta driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmäla till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget.
Om ett fysiskt försäljningsställe saknas ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Om företaget saknar säte inom landet görs anmälan till den kommun där företaget har fast driftsställe

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogramet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att
följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälsomyndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Om några uppgifter ändras efter att anmälan har lämnats in ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller lämnas ut i näringsverksamhet till någon som inte har fyllt 18 år.
Den som lämnar ut en tobaksfri nikotinprodukt ska vara säker på att mottagaren har fyllt 18 år. Om man misstänker att produkten ska lämnas vidare till någon under 18
år får den inte lämnas ut.
Produkterna ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om de säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt.


På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbud att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till någon som inte fyllt 18 år.

Märkning

På förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar, en så kallad hälsovarning.
Märkningen på förpackningen eller på produkten får inte antyda att produkten är mindre skadlig än liknande produkter. Den får inte heller likna ett livsmedel eller en
kosmetisk produkt. Bestämmelser om märkning börjar gälla den 1 januari 2023. En produkt som har funnits på marknaden och som tillverkats före den 1 januari 2023 får fortsätta att säljas fram till och med den 1 juli 2023, även om varan
inte uppfyller kraven på märkning.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du som näringsidkare vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte
vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. För mer information om regler gällande marknadsföring se Konsumentverket.

Tillsyn

Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter verksamheten så att lagkraven följs.
Kommunen har även rätt att göra kontrollköp för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Vaggeryds kommun har ännu inte beslutat om avgift för tillsyn.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson