Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kemikalieanvändning i företag

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns för val av kemikalier.

Reach, en kemikalielagstiftning

Reach är en kemikalielagstiftning som gäller inom hela EU. Förordningen trädde i kraft 2007 och ersätter stora delar av de kemikalieregler som tidigare gällde i Sverige. Reach står för Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach ställer krav på företag som är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Företagen bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Mer information om Reach finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Gör en kemikalieförteckning

En viktig del av företagets kemikaliearbete är att upprätta en kemikalieförteckning. Om företaget omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt är kemikalieföreteckningen ett lagkrav.

Förteckningen ska innehålla uppgifter om produktens namn, klassificering med avseende på miljö- och hälsorisker, användningsområde och förbrukad mängd. Om förteckningen är på ämnesnivå, det vill säga de ämnen som produkten innehåller förtecknas också, är det lättare att upptäcka vilka produkter som bör bytas ut mot mindre farliga.

Det är också viktigt att företag har rutiner för att kontrollera att de kemiska ämnen som används i verksamheten inte omfattas av någon begränsning.

Hur ska kemikalier förvaras och hanteras?

Kemikalier ska alltid förvaras och hanteras med försiktighet för att minska risker för hälsa och miljö. Tänk därför på följande:

  • Skaffa dig kunskap om produkten, läs säkerhetsdatablad, bruksanvisningar m.m.
  • Se till att flytande kemikalier och farligt avfall förvaras inom tät invallning så att eventuella läckage inte kan rinna ner i avlopp eller ut i miljön. En invallning ska inrymma den största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym.
  • Förvara kemikalier säkert. Kemikalier ska till exempel förvaras oåtkomligt för obehöriga och så att de inte riskerar att köras på av truckar eller liknande.
  • Om kemikalier förvaras utomhus ska de stå nederbördsskyddade och vara invallade. Frostkänsliga kemikalier ska förvaras inomhus.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden