Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kylskåp i butik

Köldmedier

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen till exempel, kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar.

För att minska utsläppen och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Aktuella lagstiftningar inom köldmedieområdet är EU: nya gasförordning 517/2014 och förordning (2016:1128) om florerande växthusgaser.

Läckagekontroll

Rapportering år 2020 avseende år 2019 och så vidare om florerande växthusgaser ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser) i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska återkommande kontrolleras för läckage. Kontrollerna ska utföras av certifierade kontrollorgan.

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens så kallade GWP-faktor (Global Warming Potential). På kylbranschens webbplats finns också ett verktyg för omräkning i Anläggningskollen där man kan få hjälp med beräkningen.

Hur ofta en utrustning (ett aggregat) ska kontrolleras för läckage avgörs av mängden koldioxidekvivalenter (CO2e):

  • 5–50 ton CO2e ska kontrolleras minst var tolfte månad
  • 50–500 ton CO2e ska kontrolleras minst var sjätte månad
  • Mer än 500 ton CO2e ska kontrolleras minst en gång var tredje månad.

Årlig rapportering

För stationära anläggningar som sammanlagt innehåller minst 14 ton CO2e under någon del av ett kalenderår ska lämna en årsrapport till miljö- och byggnämnden. Årsrapporten skall omfatta ett kalenderår och lämnas tidigast den 1 januari men senast den 31 mars varje efterföljande år. Operatören (verksamhetsutövaren) ska underteckna årsrapporten innan den skickas in till miljö- och byggnämnden.

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör. Operatören ansvarar för att läckagekontroller utförs.

Informera

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalent f-gaser eller mer ska i god tid informera och samråda med miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller vid konvertering. Detta ger miljö- och byggförvaltningen vetskap om anläggningen och möjlighet att kunna påverka eller ifrågasätta om det är möjligt att använda alternativa köldmedier.

F-gaser som inte får fyllas på utrustning från och med 2020

Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:

  • kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO2
  • den nyproducerade F-gasen har en GWP på mer än 2500

Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund