Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen

Miljö- och byggnämnden har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen. Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du sanktionsavgifter.

Om du inte registrerar din livsmedelsverksamhet

Du som verksamhetsutövare ska lämna information om de verksamheter som du driver så att de kan registreras. Du ska också se till att miljö- och byggförvaltningen alltid har aktuell information och uppgifter om ändringar i verksamheten.

Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos miljö- och byggförvaltningen, blir sanktionsavgift baserad på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten. Avgiften kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 40 000 kronor.

Om du inte anmäler ägarbyte

Om din livsmedelsverksamhet ska få en ny ansvarig verksamhetsutövare (fysisk eller juridisk person) måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte underrättar miljö- och byggförvaltningen får du betala en sanktionsavgift.

Du måste även underrätta miljö- och byggförvaltningen om din verksamhet tidigare drivits som enskild firma men nu ska ombildas till aktiebolag, vilket innebär att en ny juridisk person tar över.

Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan ny anmälan gjort, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, 2 500 kronor till 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet får betala 40 000 kr.

Om din livsmedelsverksamhet har avvikelser

Om din livsmedelsverksamhet i samband med kontroll uppvisar allvarliga avvikelser, eller flera mindre avvikelser, kommer miljö- och byggförvaltningen att göra en uppföljning där det kontrolleras att avvikelserna åtgärdats.

När en verksamhet får en extra kontroll på grund av att lagstiftningen inte följts, måste verksamheten betala en timavgift. Sanktionerna som miljö- och byggförvaltningen kan göra om inte avvikelser åtgärdas, eller allvarliga avvikelser konstateras är

  • hanteringsförbud
  • förbud mot utsläppande på marknaden
  • förelägga om åtgärder
  • åtalsanmälan.

Hanteringsförbud

Ett hanteringsförbud kan läggas för hela eller delar av verksamheten, till exempel om miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att livsmedelshanteringen utgör en risk för konsumentens hälsa. När avvikelsen/avvikelserna är åtgärdade kan beslutet hävas.

Förbudet kan också läggas om verksamheten till exempel har en livsmedelshantering som lokalen inte är anpassad för. Beslutet om förbud omfattar då den hantering som inte är tillåten.

Förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

Det finns olika skäl till att vi beslutar om förbud mot utsläppande på marknaden. Det gäller till exempel om livsmedel kan antas vara oätliga, om livsmedel inte är märkta på rätt sätt eller om livsmedel säljs efter passerat hållbarhetsdatum. Beslut mot utsläppande av livsmedel på marknaden kan fattas med eller utan vite. Om det finns ett vitesföreläggande – och avvikelserna inte åtgärdas – ansöker miljö- och byggnämnden hos förvaltningsrätten om utdömande av vitesbeloppet och du kan då få betala sanktionsavgift.

Livsmedel kan även omhändertas i de fall det kan misstänkas att livsmedlet kommer att användas om det inte tas bort från livsmedelsverksamheten.

Förelägga om åtgärder

Föreläggande kan bli aktuellt när en verksamhet inte har fungerade rutiner och efter upprepade påpekanden från miljö- och byggförvaltningen inte åtgärdat avvikelser. Då föreläggs verksamheten att åtgärda avvikelserna inom en viss tidsperiod. Ett beslut om föreläggande kan fattas med eller utan vite. Om det finns ett vitesföreläggande – och avvikelserna inte åtgärdas – ansöker miljö- och byggnämnden hos förvaltningsrätten om utdömande av vitesbeloppet och du kan då få betala sanktionsavgift.

Åtalsanmälan

När misstanke om brott mot livsmedelslagstiftningen förekommer, kan miljö- och byggförvaltningen lämna in åtalsanmälan till åklagare som utreder om åtal ska väckas eller inte. I en sådan anmälan lämnas uppgifter om företaget, vilket brott som misstänks ha begåtts och vilken lagstiftning som verksamheten eventuellt brutit mot.

Miljö- och byggförvaltningen lämnar åtalsanmälningar till åklagare, till exempel då livsmedel inte är märkta korrekt trots upprepade kontroller. Om en verksamhet döms för brottet blir påföljden böter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund