Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (”tobakslagen”) är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Med rökning menar man rökning av tobak, upphettning och inhalering av tobak, användning av elektroniska cigaretter. Det är miljö- och byggnämnden som utövar tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen.

Följande miljöer ska vara rökfria:

Information om entréer till offentliga lokaler

Lagen ersatte den förra tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymme som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén.

Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter till exempel e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Information till skolor

Rökförbud på skolor

Rökning är sedan 1994 förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detsamma gäller på skolgårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. För skolor som saknar skolgård innebär det att åtminstone den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande, omfattas av rökförbudet. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Information om inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning

Rökförbud på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena.

Information om allmänna lekplatser

Rökförbud på allmänna lekplatser

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor.

Information om lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

För lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård är det vissa förändringar att ta hänsyn till. Rökförbud i lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättning med särskild service och vård.

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel på sådana lokaler är sällskapsrum, motionslokaler, lokaler i servicehus och gruppbostäder.

Information till hälso- och sjukvården

Lagen ersatte den förra tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För hälso- och sjukvårdens del är det vissa förändringar att ta hänsyn till.

Rökförbud inom hälso- och sjukvården

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Information om restauranger och andra serveringsställen

Lagen ersatte den förra tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För restauranger och på andra serveringsställen är det vissa förändringar att ta hänsyn till.

Rökförbud på restauranger och andra serveringsställen

Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökades förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Information till de som bedriver inrikes kollektivtrafik

Lagen ersatte den förra tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För de som bedriver inrikes kollektivtrafik är det vissa förändringar att ta hänsyn till.

Rökförbud inom kollektivtrafiken

Sedan 1993 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser kollektivt. Rökförbudet gäller även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli 2019 blev rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för kollektivtrafik, såsom stationer och vänthallar. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkt för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Vem är ansvarig?

Det är den som äger eller förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet, se till att askkoppar inte finns tillgängliga och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas av polis eller ordningsvakt.

Varför finns tobakslagen?

Det är sedan länge känt att tobaksrök bidrar till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. Tobakslagen finns som är en skyddslagstiftning för att förebygga dessa problem. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att bli utsatta för passiv rökning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund