Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Samtidigt måste hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön.

Vindkraftverkens placering i naturmiljön innebär en visuell påverkan och i vissa fall negativ påverkan på flora och fauna. Nära vindkraftverken uppkommer också buller och skuggor vilket gör att vindkraftverk inte kan placeras alltför nära annan bebyggelse.

Tillstånd, anmälan och bygglov för vindkraftverk

För att sätta upp vindkraftverk krävs antingen tillstånd från miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen eller anmälan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov till kommunen. Om tillståndsprövning sker behövs inget bygglov.

I korthet krävs tillstånd för gruppstationer med sju eller flera verk där vart och ett av verken är högre än 120 meter. Vindkraftverk som är högre än 150 m behöver också tillstånd. För anläggningar under dessa nivåer krävs anmälan till kommunen och ansökan om bygglov.

Det är många aspekter som måste utredas innan vindkraftverk får lov att sättas upp. Miljöbalken och Plan- och bygglagen reglerar var och hur en vindkraftsutbyggnad kan ske. Även prövning utifrån annan lagstiftning kan krävas. Vaggeryds kommun har gjort en landskapsanalys med landskapet i fokus utifrån vindkraft som godkänts av kommunstyrelsen.

Vägledning avseende anmälan om vindkraft

På Energimyndighetens webbplats finns information skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen. Ta gärna tidig kontakt med miljö- och byggförvaltningen angående uppgifter i din anmälan.

Riksintresse för vindbruk

Tidigare har Energimyndigheten pekat ut två områden i kommunen som riksintresse för vindbruk. Kriterierna har ändrats och nu finns inga områden med riksintresse för vindbruk i kommunen.

Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Bygglov för vindkraft enligt Plan- och bygglagen

Enligt 6 kap Plan- och byggförordningen ska bygglovsprövning inte ske om vindkraftverket tillståndsprövas enligt miljöbalken. Bygglov beslutas av kommunen. Bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som uppfyller minst en av följande förutsättningar:

  • När verket är högre än 20 meter över markytan.
  • När verket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken.
  • När verket monteras fast på en byggnad.
  • Om verket har vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Beviljade vindkraftsparker i Vaggeryds kommun

Det finns två beviljade vindkraftsparker i Vaggeryds kommun.

Vindkraftspark Boarp

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen meddelar Eolus Vind AB (organisationsnummer 556389–3956) tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Tofteryds-Torp 1:7 och 1:13 samt Mörhult 1:17 i Vaggeryds kommun.

Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt fyra vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Tillståndet fastställdes av Svea hovrätt 2020-05-27 (M 4553-20).

Vaggeryds vindbrukspark

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen meddelar Vaggeryds vindbrukspark AB (organisationsnummer 556753-3301) tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Uddebo 2:3, Ovdaskog 1:5, Byarums-Grytås 2:1 samt Pukarp 1:3 och 1:5 i Vaggeryds kommun.

Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 5 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter.

Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet fått laga kraft.

Tillståndet fastställdes av Mark- och miljödomstolen 2023-02-27.

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Miljö- och byggförvaltningen