Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Upphandling

Upphandlingsenheten  upphandlar varor och tjänster för ca 200 miljoner kronor årligen och administrerar cirka 350 avtal.

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Syftet med offentlig upphandling

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Principer för all offentlig upphandling

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer:

  1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet, eller ge ett lokalt företag företräde.
  2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
  3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU länder.
  4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  5. Principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

Förutom de grundläggande principerna, upphandling ska ske med beaktande av ekonomisk och social hållbarhet. Miljömedvetenheten skall hållas på en hög nivå i enlighet med kommunens miljöprogram.

Tröskelvärden vid offentlig upphandling

LOU

Kommun och region

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Tröskelvärde

2 389 585 SEK

59 880 179 SEK

Direktupphandlingsgräns

700 000 SEK

700 000 SEK


LUF

Tröskelvärde

4 789 982 SEK

59 880 179 SEK

Direktupphandlingsgräns

1 200 000 SEK

1 200 000 SEK

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tamara Modric