Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kvinna i naturen

Ansökan om stödinsatser

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan. Ansökan resulterar i ett beslut från socialförvaltningen. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd.

De lagar som styr är främst socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig eller vilket stöd du kan få. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Exempel på bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL):

 • hemtjänst
 • stöd i boendet
 • trygghetslarm
 • matdistribution
 • korttidsvård
 • särskilt boende

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

 1. råd och stöd
 2. personlig assistent
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice
 6. korttidsvistelse
 7. korttidstillsyn
 8. bostad med särskild service för barn och ungdom
 9. bostad med särskild service för vuxna
 10. daglig verksamhet

Ansökan – steg för steg

1. Ansökan

Den som berörs av ansökan måste själv vilja ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller en god man. Om du är under 18 år, ska dina föräldrar eller vårdnadshavare ansöka.

Önskar du ansöka om insats görs detta med fördel på Mina sidor - e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.. Där finns en e-blankett, då behöver du logga in med e-legitimation, och en PDF-blankett som du kan skriva ut. Du kan också kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

Det går också bra att kontakta handläggaren som ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns.

Kontakta handläggare inom socialförvaltningen på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag kl. 08:30–09:30

2. Utredning

Handläggaren gör en utredning av ditt stödbehov. Ibland behövs annan information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal. Handläggaren kan ibland vara i behov att kontakta andra för att kunna komma vidare i utredningen. För detta inhämtas ett samtycke.

3. Bedömning

Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.

4. Du får ett beslut

A. Stödinsats beviljas. Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Du får också ett meddelande om beslutet.

B. Avslag. Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, dvs. att inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till.

Överklagan

Ett beslut om helt eller delavslag kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet.

5. Beslutet genomförs – en utförare ger dig stödinsatserna

När beslutet är klart påbörjas stödinsatserna av en utförare. Utföraren kontaktar dig för att planera start. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet. Valet av vem som ska ge dig stöd görs i samråd med dig.

För hemtjänst och finns det kundval, som innebär att du själv väljer bland olika av kommunen godkända auktoriserade utförare. Handläggaren ger information om vilka som finns och om olika alternativ och kan hjälpa till i kontakten med utföraren.

Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja att ha kommunen som arbetsgivare, kommunen anlitar idag en privat entreprenör, LSS Assistans Aros AB. Du kan också få ett ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenterna. Du kan också anlita ett kooperativ, en förening eller någon privat assistansgivare som arbetsgivare.

Handläggningstid

Handläggning av ett ärende ska handläggas skyndsamt. Hur lång tid det tar beror bland annat på typen av insats och utredningsbehovet

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lotta Damberg