Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare

Ett barn under 18 år är underårigt eller omyndigt. Den som är underårig kan inte företräda sig själv utan behöver en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

  1. som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter, Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
  2. som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

Skulle en av föräldrarna avlida är den andre föräldern vanligtvis ensam förmyndare och vårdnadshavare. Om den förälder som är i livet behöver hjälp kan rätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad medförmyndare. Om båda föräldrarna avlider utser rätten en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren inträder då också som förmyndare om detta anses lämpligt. I annat fall kan särskilt förordnad medförmyndare utses.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare står under överförmyndarnämndens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning

Den fria förvaltningen begränsas under vissa förutsättningar och då tillämpas kontrollerad förvaltning. Detta innebär att överförmyndaren kontrollerar barnets tillgångar.

Den kontrollerade förvaltningen träder till exempel in:

  • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 kronor för 2016). Föräldrarna blir då redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden.
  • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp (44 300 kronor för 2016)
  • Särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente
  • Barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.
  • Skärpande föreskrifter då överförmyndarnämnden fått information om att tillgångarna förvaltas på olämpligt sätt.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren