Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Man i rullstol

Funktionsnedsättning

Alla människor har behov av att uppleva framgång utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper. Kommunen kan ge olika former av hjälp och stöd till dig som har en funktionsnedsättning.

LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-verksamheten i Vaggeryds kommun har som mål att skapa en trygg samt meningsfull miljö och fritid för dig som har ett funktionshinder. Vi arbetar för att du ska kunna vara självbestämmande med bibehållen integritet. Eftersom varje människa är unik är vi lyhörda för dina behov, intressen och förutsättningar.

Du kan söka insatser enligt LSS

Om du har en:

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • autism eller ett autismliknande tillstånd
  • har ett betydande och bestående funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • har ett annat stort och varaktigt funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och ger ett omfattande behov av stöd eller service.

Funktionshindret får inte bero på normalt åldrande.

Ansökan

Önskar du ansöka om insats görs detta med fördel på e-blanketten, då behöver du logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man/förvaltare eller en nära anhörig.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 08:30–09:30.

Olika former av hjälp och stöd

Det finns ett antal olika insatser att söka enligt LSS. För att bli beviljad en insats krävs att du tillhör LSS personkrets och att du har ett behov av den sökta insatsen (se ovan).

Råd och stöd

Genom regionen kan man få allmänt stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped eller arbetsterapeut.

Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan

Om Du är under 65 år, tillhör någon av de grupper funktionshindrade som räknas upp ovan  och har behov av hjälp med personlig omvårdnad kan du ha rätt till personlig assistans.

Ledsagarservice

Om du har behov av hjälp för att kunna komma ut bland andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan du ansöka om ledsagarservice.

Kontaktperson

Om du har behov av en medmänniska, någon som hjälper dig att bryta din isolering genom att till exempel komma och hälsa på dig, följa med dig ut på olika fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer, då kan du söka kontaktperson.

  1. Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning
  2. Kontaktperson till barn och ungdom

Avlösarservice i hemmet

Om dina anhöriga eller familjehemsföräldrar behöver koppla av eller uträtta sysslor utanför hemmet kan du söka avlösarservice. Det innebär att någon kommer hem och hjälper dig medan dina anhöriga gör något annat.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Om du behöver rekreation och miljöombyte, eller om dina anhöriga eller familjehemsföräldrar behöver ha avlösning i sitt omvårdnadsarbete kan du söka korttidsvistelse utanför hemmet.

Vistelsen kan ordnas i korttidshem, i en annan familj (stödfamilj), i form av lägerverksamhet eller på annat sätt. Korttidsvistelsen kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om du har ett omfattande funktionshinder, är över 12 år och har behov av tillsyn före eller efter skoldagen, under studiedagar och skollov kan du söka korttidstillsyn.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Om du inte kan bo hos dina föräldrar kan du bo i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till ditt föräldrahem både för dig som kan bo hos dina föräldrar en del av tiden och för dig som inte kan bo hemma alls.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Om du har ett stort omvårdnadsbehov kan du söka bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad.

En bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt. Det vanligaste är att det verkställs i form av gruppbostad eller servicebostad. I båda boendeformerna finns en fast personalbemanning som i huvudsak ska täcka hela ditt stödbehov.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal, och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Det ska även finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Med annan särskilt anpassad bostad menas en bostad som har en viss grundanpassning men inte någon fast personal anställd. Där får du i stället ditt hjälpbehov tillgodosett genom andra insatser som till exempel personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning, autism eller fått en funktionsnedsättning i vuxen ålder kan du ha rätt till daglig verksamhet. Verksamheten kan anordnas vid till exempel dagcenter eller som så kallad utflyttad verksamhet på olika arbetsplatser.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller regionen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren