Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sjuklön, personlig assistans

Rutiner vid löne­ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Det innebär att den faktiska merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen utgörs av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål nummer 6356-14).

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller någon av denne utsedd person genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

Ansökan hanteras i sedvanlig ordning av Vaggeryds kommun som fattar beslut om det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS. OBS. Faktura ska inte bifogas med ansökan.

Uppgifter som kommunen behöver för utredning

Ansökan som ska innehålla person- och kontaktuppgifter:

 • den assistansberättigades (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • uppgift om till vilket konto ersättningen ska utbetalas
 • underskrift av den enskilde eller i förekommande fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden dagen, sida två av läkarintyget där assistentens namn, personnummer samt period för sjukskrivning framgår är fullt tillräckligt.

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit:

 • uppgift om den personliga assistent som har varit sjuk, namn och personnummer, detta ska framgå av lönespecifikationen och den undertecknade kopian av sjukfrånvaroanmälan
 • kopia av tidrapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, undertecknad av den ordinarie personliga assistenten
 • kopia av vikariens tidrapport, underskriven av vikarien.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek:

 • uppgift om vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av
 • uppgift om storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation .
 • uppgift om storlek på sjuklön i kronor, styrks med lönespecifikation
 • uppgift om storlek på semesterersättning i procent
 • uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent
 • uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i procent
 • uppgift om avtalsförsäkring i procent.

Blanketter

Här finns våra blanketter för ansökan och fullmakt. För att förenkla för alla parter har vi tagit fram en Excel-fil som du kan använda för att mata in uppgifter och som beräknar merkostnadens storlek.

Ansökningar om sjuklön skickas till:

Vaggeryds kommun
Socialförvaltningen
Box 43
568 21 SKILLINGARYD

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren