Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fastigheten Byarums-Boarp 1:130, Vaggeryds kommun

Verksamheten är belägen i ett skogsområde i Vaggeryds kommun, cirka sex kilometer väster om centrala Vaggeryd och omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eftersom mer än 10 ton sprängämne kan komma att användas vid ett och samma tillfälle. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån (< 50 ton).

Information om verksamheten

Vid Boarp bedrivs bergtäktsverksamhet. Täktverksamheten i sig innebär avbaning av ytlager, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, siktning, anordnande av upplag samt lastning för transport ut på marknaden.

När nytt område ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation och överlagrade jordlager (s k avbaning) från området.

Borrning sker efter det att det översta jordtäcket och eventuell morän avlägsnats från berget och efter att en borrplan upprättats för den mängd berg som skall sprängas ut. Borrning sker med larvburen utrustning (borrigg) till full pallhöjd. Sprängning sker sedan av ca 30 000 – 50 000 ton berg åt gången.

Alla komponenter till sprängningen levereras i en bulkbil och komponenterna hålls åtskilda under transporten. Den planerade sprängsalvan borras ut efter en borrplan. Borrhålen mäts in för att man ska kunna se eventuella avvikelser och sprängsalvan laddas därefter enligt en sprängplan. En s k booster med sprängkapsel sänks ner i borrhålen och sedan pumpas emulsionssprängmedel från bulkbilen ner i borrhålen. Vid påfyllning av emulsionssprängmedel vidtas stor noggrannhet för att minimera risken för spill. Laddning sker av ett hål åt gången. Emulsionssprängmedlet blandas i pumpslangen och blir
explosivt först i borrhålet. En säkerhetständare (s k topptändare bestående av dynamit och sprängkapsel) sänks ner i borrhålet för att säkerställa upptändning utifall att bottentändaren eller emulsionssprängämnet av någon anledning inte skulle fungera som avsett. Bottentändaren och topptändaren kopplas ihop med ett kopplingsblock enligt en tändplan.

Upplastning av det lossprängda bergmaterialet sker med grävmaskin eller hjullastare till krossanläggningen. Förkrossning, mellankrossning i konkross och siktning är normalt förfarande. Slutligen placeras krossprodukter i upplag, eller transporteras direkt ut på marknaden. Krossning, siktning och sortering m m sker i stort hela året även vid
normal verksamhet.

Vid sprängningarna i den aktuella bergtäkten används de produkter som anges i tabell 1 nedan:

 

Produkt

Användningsområde

Exel™ MS

Icke elektrisk sprängkapsel

Exel™ Connectadet™

Icke elektriskt kopplingsblock

Centra™ Gold

Pumpbart emulsionssprängämne

Eurodyn™ 2000

Dynamitsprängämne

EurodynTM 3000

Dynamitsprängämne

Exel™ MS är en s k sprängkapsel och används för att initiera sprängkapselkänsliga boosters och patronerade sprängämnen. Exel™ MS är explosivt (kod för faroangivelse - H201).

Exel™ Connectadet™ är ett kopplingsblock som medger individuell hålfördröjning (fördröjd sprängning). Alla borrhål i en salva laddas med sprängkapslar som har samma fördröjningstid. Tändföljden kan justeras med hjälp av de fördröjningar som finns i kopplingsblocken. Exel™ Connectadet™ är explosivt (kod för faroangivelse - H201).

Centra™ Gold är en serie vattenbeständiga pumpbara emulsionssprängämnen med högt energiinnehåll. Produkten påminner om en transparent vätska. CentraTM Gold är speciellt designad för bergtäkter och entreprenadarbeten i både våta och torra borrhål. Centra™
Gold är explosivt och kan intensifiera brand. Centra™ Gold kan orsaka allvarig ögoninflammation, vidare kan Centra™ Gold medföra skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer (koder för faroangivelse – H201, H272, H319 och H412).

Eurodyn™ 2000 och Eurodyn™ 3000 är kvävebaserade, sprängkapselkänsliga dynamitsprängämnen. Produkterna kan användas antingen som primer eller som högdensitetssprängämne i hela borrhålet (ersätter i så fall emulsionssprängämnet). Produkterna är explosiva och kan intensifiera brand. Eurodyn™ 2000 och Eurodyn™ 3000 är dödligt vid inandning, skadligt vid förtäring och kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (koder för faroangivelse – H201, H330, H272, H302 och H373).

Hur förvarnas allmänheten?

Innan sprängningen sker utryms området och vakter placeras ut för att förhindra att obehöriga kommer innanför det avspärrade området. Ljudsignaler varnar för att sprängning pågår. Ca 3 minuter före och under sprängningen används en pulserande ljudsignal (---). För att signalera att sprängningen är utförd används en fast ljudsignal (—). När sprängningsarbetet är utfört besiktigas sprängsalvan för att säkerställa att sprängningen förlöpt som planerat. Innan sprängplatsen lämnas genomförs kontroll för att säkerställa att inga dolor eller odetonerat sprängämne finns kvar i sprängsalvan.

Om en olycka sker ska Räddningstjänsten (telefonnummer 112) kontaktas. Allmänheten ska hålla sig borta från olycksområdet och inte försöka släcka bränder. Om personer har skadats är det viktigt att söka läkarvård direkt. Vid olycka gå inomhus, stänga alla fönster och dörrar. Lyssna på radio och TV för mer information. Vid en olycka kan även viktigt meddelande till allmänheten (VMA) skickas ut.

Senaste tillsynsbesöket

Tillsynsbesök av verksamheten görs av Länsstyrelsen i Jönköpings och ska utföras minst vart tredje år. För att få mer ingående uppgifter om tillsynen, datum för tillsynsbesök och tillsynsplanen skall Länsstyrelsen i Jönköpings län kontaktas.

Mer information

Fler uppgifter finns i Bolagets ansökningshandlingar som finns hos aktförvararen Vaggeryds kommun, alternativt hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid allmänna frågor går det även bara att kontakta Sandahls Entreprenad AB på telefon, 0370-51 60 00.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Fredrik Björnberg