Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fastigheten Byarums-Boarp 1:130, Vaggeryds kommun

Fastigheten Byarums-Boarp 1:130 omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eftersom mer än 10 ton sprängämne kan komma att användas vid ett och samma tillfälle.

Information om verksamheten

avbaning av ytlager, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, siktning, anordnande av upplag samt lastning för transport ut på marknaden.
När nytt område ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation och överlagrade jordlager (s k avbaning) från området.
Borrning sker efter det att det översta jord täcket och eventuell morän avlägsnats frän berget och efter att en borrplan upprättats för den mängd berg som skall sprängas ut. Borrning sker med larvburen utrustning (barrigg) till full pallhöjd. Sprängning sker sedan av ca 30 000
- 50 000 ton berg åt gången.

Alla komponenter till sprängningen levereras i en bulkbil och komponenterna hålls åtskilda under transporten. Den planerade sprängsalvan borras ut efter en borrplan. Borrhålen mäts in för att man ska kunna se eventuella avvikelser och sprängsalvan laddas därefter enligt en sprängplan. En s k booster med sprängkapsel sänks ner i borrhålen och sedan pumpas emulsionssprängmedel frän bulkbilen ner i borrhålen. Vid påfyllning av emulsionssprängmedel vidtas stor noggrannhet för att minimera risken för spill. Laddning sker av ett hål åt gången.

Emulsionssprängmedlet blandas i pumpslangen och blir explosivt först i borrhålet. En säkerhetständare (s k topptändare bestående av dynamit och sprängkapsel) sänks ner i borrhålet för att säkerställa upptändning utifall att bottentändaren eller emulsionssprängämnet av någon anledning inte skulle fungera som avsett. Bottentändaren och topptändaren kopplas ihop med ett kopplingsblock enligt en tändplan.
Upp lastning av det lossprängda bergmaterialet sker med grävmaskin eller hjullastare till krossanläggningen. Förkrossning, mellankrossning i konkross och siktning är normalt förfarande. Slutligen placeras krossprodukter i upplag, eller transporteras direkt ut på marknaden. Krossning, siktning och sortering mm sker i stort hela året även vid normal verksamhet.

Vid sprängningarna i den aktuella bergtäkten används de produkter som anges i tabell 1 nedan:

 

Produkt

Användningsområde

Exel™ MS

Icke elektrisk sprängkapsel

Exel™ Connectadet™

Icke elektriskt kopplingsblock

Centra™ Gold

Pumpbart emulsionssprängämne

Eurodyn™ 2000

Dynamitsprängämne

EurodynTM 3000

Dynamitsprängämne

Hur förvarnas allmänheten?

Innan sprängningen sker utryms området och vakter placeras ut för att förhindra att obehöriga kommer innanför det avspärrade området. Ljudsignaler varnar för att sprängning pågår. Ca 3 minuter före och under sprängningen används en pulserande ljudsignal(---). För att signalera att sprängningen är utförd används en fast ljudsignal(-). När sprängningsarbetet är utfört besiktigas sprängsalvan för att säkerställa att sprängningen förlöpt som planerat. Innan sprängplatsen lämnas genomförs kontroll för att säkerställa att inga dolor eller odetonerat sprängämne finns kvar i sprängsalvan.

Om en olycka sker ska Räddningstjänsten (telefonnummer 112) kontaktas. Allmänheten ska hålla sig borta från olycksområdet och inte försöka släcka bränder. Om personer har skadats är det viktigt att söka läkarvård direkt.

Senaste tillsynsbesöket

Tillsynsbesök av verksamheten görs av Länsstyrelsen i Jönköpings och ska utföras minst vart tredje år. För att få mer ingående uppgifter om tillsynen, datum för tillsynsbesök och tillsynsplanen skall Länsstyrelsen i Jönköpings län kontaktas.

Mer information

Fler uppgifter finns i Bolagets ansökningshandlingar som finns hos aktförvararen Vaggeryds kommun, alternativt hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid allmänna frågor går det även bara att kontakta Sandahls Entreprenad AB

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson