Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fastigheten Skogshyltan 1:5, Vaggeryds kommun

Södra Wood Vaggeryd bedriver impregneringsverksamhet på Götafors industriområde i sydvästra Vaggeryd. Det impregneringsmedel bolaget använder är farligt för vattenmiljön innan det fixerats i virket. Verksamheten omfattas därför av den lägre kravnivån enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagen).

Information om verksamheten

Södra Wood Vaggeryd tillverkar tryckimpregnerade trävaror av träskyddsklass A och AB i två impregneringsanläggningar. Impregneringsanläggningarna har vardera två impregneringsverk med tiltbar autoklav/tryckcylinder och tryckhållningspump, lagringstankar för koncentrerad impregneringsvätska och för färdigblandad brukslösning, doseringspumpar för tillredning av impregneringsvätska, styr- och reglerutrustning med mera. Båda impregneringsanläggningarna är fullt invallade genom underliggande betongkasuner.

Förekommande farliga kemikalier

Kemisk produkt

Lagrad mängd, ton

Klassificering enligt CLP

Impregneringsmedel
(Wolmanit CX-8WB)

70

(tre tankar om 21, 23 respektive 14 m3, vätskans densitet är 1,2 ton/m3)

H290 Kan vara korrosivt för metaller
H302 Skadlig vid förtäring
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H332 Skadlig vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägar
H361 Misstänks kunna skada fertilitet eller det ofödda barnet
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Impregneringsmedel
(Tanalith E3463)

alternativ till ovan i samma kärl och med samma densitet

H302 Skadlig vid förtäring
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H332 Skadlig vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägar
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Antimögelmedel
(Wolsit SP)

upp till 6 enkubiks cipax-tankar

H301 Giftigt vid förtäring
H311 Giftigt vid hudkontakt
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H331 Giftig vid inandning
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Brukslösning A med 3% Wolmanit

100
(två tankat om 45 respektive 55 m3 och en densitet på 1,0 ton/m3)

H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter 

Risker och skyddsåtgärder

Bolaget har analyserat verksamhetens risker kopplade till hanteringen av impregneringsvätskor och antimögelmedel. I och med att all lagring och hantering av vätskorna sker inom invallade och avloppslösa utrymmen bedöms den enda risken för att vätska ska nå mark och grundvatten vara lossningsolyckor. Risken bedöms dock som acceptabel på grund av väl genomtänkta lossningsrutiner, lätt tillgängligt absorptionsmedel och utrustning för tätning av brunnar. Vidare kan cirka 500 m3 förorenat dagvatten temporärt samlas upp i dagvattensystemet med hjälp av en avstängningslucka och en avstängningsventil.

En eventuell lossningsolycka kommer inte innebära någon fara för människors hälsa. Det föreligger därför inget behov att varna allmänheten eller för allmänheten att vidta några åtgärder för att skydda sig.

Senaste tillsynsbesöket

Länsstyrelsen i Jönköpings län kommer framöver att genomföra Seveso-riktade tillsynsbesök på plats minst vart tredje år. För att få mer ingående uppgifter om tillsynen, datum för tillsynsbesök och tillsynsplanen skall Länsstyrelsen i Jönköpings län kontaktas.

Mer information

Fler uppgifter finns i Bolagets ansökningshandlingar hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid allmänna frågor går det även bra att kontakta Södra Wood Vaggeryd på telefon, 0393-120 35, eller på adress Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Södra Wood Vaggeryd, Box 30, 567 21 Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Fredrik Björnberg