Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer och platsinformation. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Vaggeryds Kommun behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, är tillåten utan samtycke.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig där kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

Ditt godkännande

När du kontaktar oss på Vaggeryds Kommun antingen via formulär på webbplatsen eller via e-post, så ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas om det inte finns laglig grund som motsätter det.

Dina uppgifter kan komma att bli ”Allmän handling”

Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska kommunen värdera informationen, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det till enligt lag.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Vaggeryds Kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis, ansöker om lov eller stöd, går i skolan, får stöd i din vardag eller exempelvis tar kontakt med oss via e-post. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter.

Tänk på…

… att om du använder sociala medier, till exempel facebook, Instagram eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad