Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Övergångsställe med vägmärke

Trafiksäkerhetsprogram 2019-2023

Tekniska nämnden antog 2019-05-14 ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Vaggeryds kommun. Syftet med programmet är att systematiskt arbeta för ett system som förbättrar säkerhet och tillgänglighet i trafiken. Detta trafiksäkerhetsprogram gäller mandatperioden ut och uppdateras i samband med nästa mandatperiod.

Programmet är resultatet av ett gemensamt arbete mellan bland annat tekniska kontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, räddningstjänsten, andra kommuner, polisen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF).

Vad påverkar trafiksäkerheten?

Trafiksäkerhet handlar i stort sett om attityder, omdöme och beteende.
Det finns flera faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten:

 • Hastighet (har störst betydelse)
 • Användning av bilbälte och skyddsutrustning för barn
 • Intag av alkohol/droger i samband med bilkörning
 • Användning av cykelhjälm
 • Synbarheten
 • Gatornas drift och underhåll

Nollvisionen som mål

Nollvisionen är ett mål som riksdagen beslutade om 1997. Kortfattat kan man säga att det är en vision där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Nollvisionen innehåller även strategier för hur vi ska uppnå en säker vägtrafik.

Under perioden 2011-2016 inträffade totalt 278 trafikolyckor i Vaggeryds kommun. Detta resulterade i 8 döda, 10 allvarligt skadade, 55 måttligt skadade och 185 lindrigt skadade. Statistiken är hämtad från STRADA, ett informationssystem som hanterar skador och olyckor inom vägtransportsystemet.

Mål och åtgärder för trafiksäkerhet i Vaggeryds kommun

Det övergripande målet är att minska antalet olyckor och personskador. Vaggeryds kommun har tagit fram fem mål som arbetet med trafiksäkerhet fokuserar på:

1. Påverka trafikbeteenden

Att följa reglerna i trafiken är avgörande för säkerheten. Här är några exempel på de insatser som kommunen gör:

 • Trafiksäkerhetsutbildning på låg- och mellanstadiet samt utdelning av reflexer.
 • Information till föräldrar i årskurs 8 med fokus på moped, hjälmanvändning samt trimning.
 • Inventera och säkerhetsbedöma kommunens skolskjutshållplatser.
 • Reflexkampanjer och ökat reflexanvändande genom utdelning till skolor, pensionärsföreningar och flyktingförläggningar vid förfrågan.
 • Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljön där oskyddade trafikanter vistas. Detta gör vi genom att trafikmiljön anpassas för hastighetsgränser och risker genom fysiska åtgärder och skyltar som påminner om gällande hastighet.

2. Minska halkolyckor

Följande insatser görs för att minska halkolyckor för gående och cyklister:

 • Centrala gång- och cykelvägar prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning.
 • Tekniska kontoret tillhandahåller sand för att boende lätt ska kunna sanda utanför sin bostad.
 • Grusupptagning på våren prioriteras för att minska olycksrisken för gående och cyklister.

3. Bygga om trafikmiljöer

Ombyggnad av trafikmiljöer har under flera år fokuserat på möjligheten för barn och ungdomar att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar genom till exempel följande insatser:

 • Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med säkra passager.
 • Bygga 500 meter gång- och cykelväg per år, enligt förslag i GC-plan.
 • Fasa ut övergångsställen där de inte behövs enligt inventering och Trafikverkets riktlinjer.

4. Säkert arbete på väg

I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med bestämda rutiner för att få en säker arbetsplats. Handboken Arbete på väg ska följas och trafikanordnings-planer ska kontrolleras.

5. Olycksuppföljning

Vid trafiksäkerhetsåtgärder och när man följer upp olyckor så används statistik över trafikolyckor som underlag. Detta inkluderar även statistik över viltolyckor. Statistiken rapporteras årligen till politikerna.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson