Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Unga fotbollsspelare

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Nytt regelverk fr.o.m. 2 april 2020 stödjer verksamheter som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, jämställdhet och delaktighet för personer med olika funktionsvariationer och barn- och ungdomskultur.

1§ Inledande bestämmelser

Det kommunala lokala aktivitetsstödet är anpassat enligt föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd (fastställda av RS 2019-10-22, §60) med stöd av Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer och Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

2§ Stödberättigad förening registrerad i Vaggeryds kommun

3 § Stödberättigad verksamhet

 1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,
 2. syftar till att ge flickor och pojkar lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
 3. stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
 4. arbeta för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsvariationer.
 5. aktivt arbetar för att stödja barn- och ungdomskultur.

4 § Stödberättigad ålder

 1. Med barn och ungdomar inom idrottsverksamhet avses personer mellan 7 och 25 år. (1999:1177)
 2. Med barn och ungdomar inom barn- och ungdomsverksamhet avses personer mellan 6 och 25 år. (2011:65)
 3. Funktionsrättsföreningar är berättigade att söka kommunalt aktivitetsstöd oavsett ålder.

5 § Stödberättigad gruppaktivitet

 • Gruppaktivitet ska vara minst 60 minuter.
 • Leds av minst en ledare som är utsedd av föreningen som ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras.
 • Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.
 • Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma.
 • Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • En gruppaktivitet ska bestå av minst 3 (tre) aktiva deltagare och ges högst för 30 deltagare
 • Funktionsrättsföreningar är berättigade att söka kommunalt aktivitetsstöd oavsett ålder, med särskild prövning om det handlar om individuella och enskilda aktiviteter med 1 (en) ledare och mindre än 3 (tre) medlemmar.
 • En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.
 • Bidrag utbetalas till aktiviteter/evenemanget som anordnas/genomförs av barn- och ungdomar med stöd av ledare i det ingår det entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som bygger på föreningens huvudverksamhet. Övriga bidragsgivande aktiviteter som räknas är exempelvis danser, bingo och basarer in.

Bidrag utbetalas inte till studiecirkelsammankomster.

6 § Redovisning

 • Stöd utgår för deltagare till idrottsföreningar som är anslutna till idrottsförbund, som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år.
 • Stöd utgår för deltagare till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet, som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 6 år och högst 25 år.
 • Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.
 • Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.
 • Redovisningen ska på begäran av kultur- och fritidsförvaltningen kunna uppvisas i sin helhet.

7 § Ansökningsvillkor

 • Ansökan ska skickas in senast den 28 augusti respektive den 28 februari.
 • fr.o.m. den 29 augusti t.o.m. den 1 september respektive fr.o.m. den 29 februari t.o.m. den 1 mars ska stödet reduceras med 25 procent,
 • fr.o.m. den 5 september t.o.m. den 18 september respektive fr.o.m. den 5 mars t.o.m. den 18 mars ska stödet reduceras med 50 procent,
 • fr.o.m. den 19 september t.o.m. den 3 oktober respektive fr.o.m. den 19 mars t.o.m. den 3 april mars ska stödet reduceras med 75 procent, samt
 • fr.o.m. den 4 oktober t.o.m. den 18 december respektive fr.o.m. den 4 april t.o.m. den 18 juni ska den avslås.
 • Om ansökan kommer in försent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får kultur- och fritidsförvaltningen besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska beviljas.

8 § Ansökan beviljas utifrån

 • Aktiviteten bedrivs på lokal nivå
 • Görs av en föreningsstyrelsen utsedd person
 • Ansökan följer riktlinjerna för redovisning 6§ och ansökningsvillkor 7§.

9 § Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker 2 (två) veckor efter senast inlämnat datum 2 (två) gr per år enligt ansökningsvillkoren 7§ och datum 25 augusti respektive den 25 februari. Utbetalningar av ansökningar som bygger på förseningar sker vid tidpunkter som avgörs/passar kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.

10 § Regelverkets tillämpning

Regelverket träder i kraft 2020-04-02 och tillämpas för ansökan av lokalt kommunalt aktivitetsstöd för året 2019. De föreningar som inte har lämnat in ansökan för våren 2019 innan 2020-06-01 kommer 2019 års ansökan för vårens bidragsdel att avslås.

Full tillämpning av regelverket sker i samband med ansökan och redovisning av höstens aktiviteter 2019 den 1 juni 2020.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed