Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Unga fotbollsspelare

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Nytt regelverk fr.o.m. 2 april 2020 stödjer verksamheter som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, jämställdhet och delaktighet för personer med olika funktionsvariationer och barn- och ungdomskultur.

1§ Inledande bestämmelser

Det kommunala lokala aktivitetsstödet är anpassat enligt föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd (fastställda av RS 2019-10-22, §60) med stöd av Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer och Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

2§ Stödberättigad förening registrerad i Vaggeryds kommun

3 § Stödberättigad verksamhet

 1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,
 2. syftar till att ge flickor och pojkar lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
 3. stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
 4. arbeta för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsvariationer.
 5. aktivt arbetar för att stödja barn- och ungdomskultur.

4 § Stödberättigad ålder

 1. Med barn och ungdomar inom idrottsverksamhet avses personer mellan 7 och 25 år. (1999:1177)
 2. Med barn och ungdomar inom barn- och ungdomsverksamhet avses personer mellan 6 och 25 år. (2011:65)
 3. Funktionsrättsföreningar är berättigade att söka kommunalt aktivitetsstöd oavsett ålder.

5 § Stödberättigad gruppaktivitet

 • Gruppaktivitet ska vara minst 60 minuter.
 • Leds av minst en ledare som är utsedd av föreningen som ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras.
 • Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.
 • Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma.
 • Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • En gruppaktivitet ska bestå av minst 3 (tre) aktiva deltagare och ges högst för 30 deltagare
 • Funktionsrättsföreningar är berättigade att söka kommunalt aktivitetsstöd oavsett ålder, med särskild prövning om det handlar om individuella och enskilda aktiviteter med 1 (en) ledare och mindre än 3 (tre) medlemmar.
 • En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.
 • Bidrag utbetalas till aktiviteter/evenemanget som anordnas/genomförs av barn- och ungdomar med stöd av ledare i det ingår det entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som bygger på föreningens huvudverksamhet. Övriga bidragsgivande aktiviteter som räknas är exempelvis danser, bingo och basarer in.

Bidrag utbetalas inte till studiecirkelsammankomster.

6 § Redovisning

 • Stöd utgår för deltagare till idrottsföreningar som är anslutna till idrottsförbund, som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år.
 • Stöd utgår för deltagare till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet, som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 6 år och högst 25 år.
 • Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.
 • Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.
 • Redovisningen ska på begäran av kultur- och fritidsförvaltningen kunna uppvisas i sin helhet.

7 § Ansökningsvillkor

 • Ansökan ska skickas in senast den 25 augusti respektive den 25 februari.
 • fr.o.m. den 26 augusti t.o.m. den 1 september respektive fr.o.m. den 26 februari t.o.m. den 1 mars ska stödet reduceras med 25 procent,
 • fr.o.m. den 2 september t.o.m. den 15 september respektive fr.o.m. den 2 mars t.o.m. den 15 mars ska stödet reduceras med 50 procent,
 • fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 30 september respektive fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 31 mars ska stödet reduceras med 75 procent, samt
 • fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 15 december respektive fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni ska den avslås.
 • Om ansökan kommer in försent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får kultur- och fritidsförvaltningen besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska beviljas.

8 § Ansökan beviljas utifrån

 • Aktiviteten bedrivs på lokal nivå
 • Görs av en föreningsstyrelsen utsedd person
 • Ansökan följer riktlinjerna för redovisning 6§ och ansökningsvillkor 7§.

9 § Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker 2 (två) veckor efter senast inlämnat datum 2 (två) gr per år enligt ansökningsvillkoren 7§ och datum 25 augusti respektive den 25 februari. Utbetalningar av ansökningar som bygger på förseningar sker vid tidpunkter som avgörs/passar kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.

10 § Regelverkets tillämpning

Regelverket träder i kraft 2020-04-02 och tillämpas för ansökan av lokalt kommunalt aktivitetsstöd för året 2019. De föreningar som inte har lämnat in ansökan för våren 2019 innan 2020-06-01 kommer 2019 års ansökan för vårens bidragsdel att avslås.

Full tillämpning av regelverket sker i samband med ansökan och redovisning av höstens aktiviteter 2019 den 1 juni 2020.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-05-04

Sidansvarig:

Beata Vilkhed

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision