Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Anpassad grundskola och gymnasieskola

Anpassad grundskola och gymnasieskola är till för barn och elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens kursplaner.

Innan en elev placeras i anpassad grund- eller gymnasieskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Elver mottagna i anpassad grundskola samverkar i viss mån med en grundskoleklass. I undantagsfall kan en elev gå integrerad i grundskolan om det gynnar elevens utveckling.

Utredning vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning

1. Oro

Vårdnadshavare, lärare eller annan skolpersonal meddelar rektor om en elev har stora svårigheter i skolan.

Då görs en kartläggning och ett åtgärdsprogram. Insatserna utvärderas regelbundet.

Skolans elevhälsoteam analyserar elevens förmågor och nuvarande skolsituation.

Om elevhälsoteamet misstänker att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) påbörjas processen med utredningar för diagnos och erbjudande om Anpassad skolform.

2. Pedagogisk utredning

Skolans specialpedagog gör en kartläggning av elevens kunskaper, relationer och sätt att hantera skoluppgifter. Kartläggningen ska innehålla elevens styrkor och svårigheter.

Dessutom beskriver utredningen vilket stöd och vilka insatser som har visat sig fungera bra och rekommendationer om fortsatt stöd för eleven.

3. Psykologisk bedömning

Bedömningen kartlägger elevens förmåga att ta emot information, hur barnet minns och kan använda sina kunskaper.

Bedömningen kan, i kombination med den medicinska kartläggningen, resultera i att eleven får diagnos Intellektuell funktionsnedsättning (IF).

4. Medicinsk och social kartläggning

Syftet med den medicinska kartläggningen är att klarlägga barnets kroppsliga och själsliga mående och om möjligt klarlägga om det finns medicinska orsaker till barnets funktionsnedsättning.

Syftet med den sociala kartläggningen är att klarlägga de sociala omständigheter, i eller utanför skolan, som barnet befinner sig i. Detta för att kunna utesluta att elevens kunskapsnivå och inlärningssvårigheter beror på sociala faktorer.

5. Återgivning, barnkonsekvensanalys och ansökan

Rektor och specialpedagog berättar för vårdnadshavare vad man sett i utredningen. Om diagnos Intellektuell funktionsnedsättning (IF) ges har eleven rätt att bli mottagen i anpassad skolform.

Vårdnadshavare och skolan gör tillsammans en Barnkonsekvensanalys för att klarlägga risker och möjligheter för barnet med att byta skolform.

Vårdnadshavare ansöker om byte av skolform till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

6. Mottagande

Rektor, övergripande samordnare och Anpassad grundskolas personal gör en plan för att förbereda eleven och berörd elevgrupp på en förändring i skolvardagen. Därefter mottages eleven.

I enstaka fall kan barnet gå kvar i sin grundskoleklass men läsa efter den anpassade grundskolans läroplan. En individuell bedömning och rekommendation från skolan görs, utifrån elevens bästa

Dokument

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström