Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassens verksamhet utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Från och med höstterminen 2022 får vi en ny läroplan, Lgr22.

Pedagogik och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen tar avstamp i förskolans verksamhet och strävar mot kunskapskraven i årskurs 3. Förskoleklassverksamheten är tänkt som en bro mellan förskola, fritidshem och skola.

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I början av förskoleklassen gör lärarna en kartläggning av elevernas nuläge, för att tidigt kunna hitta elevers behov av stöd eller utmaningar. Lärarna använder resultatet av kartläggningen för att planera undervisningen under året så den gynnar elevernas lärande så mycket som möjligt.


Inför start i förskoleklass

December

Februari

Mars-april

Augusti

Vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass får möjlighet att lämna önskemål om skola för sitt barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen placerar barnet på en skola utifrån närhet, önskemål och organisation.

Vårdnadshavare meddelas vilken skola barnet placeras på.
Vårdnadshavare får då antingen tacka ja till placeringen eller ansöka om att få placering på en annan skola.

Förskoleklassen startar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström