Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Bild

Begrepp i förskola och skola

Vanliga begrepp som används inom förskola och skola.

Barn
Det är alla personer under 18 år.

Barn, ungdomar och elever
När barnet eller ungdomen tagits emot i skolväsendet används begreppet elev.

Vårdnadshavare
Det är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (juridiskt ansvar) för ett barn. Det kan vara båda föräldrarna eller en person utsedd av en domstol.

Hemkommun
En persons hemkommun är den kommun som personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd är den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i.

Familjecentral
Det är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar till barn som är 0 - 6 är. Här finns Barnhälsovård, Kvinnohälsovård, kurator från Socialtjänsten och Öppen förskola.

Öppen förskola
Det är en mötesplats som du kan besöka med dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Där finns alltid pedagoger som arbetar interkulturellt och erbjuder aktiviteter som främjar språk och kunskapsutveckling som lek, skapande aktiviteter och sångstunder. Man kan komma och gå som det passar under deras öppettider.

Förskola
Förskoleverksamhet som riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år.

Inom kommunen finns också fristående förskolor, du kontaktar själv den fristående verksamhet där plats önskas.

Allmän förskola
Det erbjuds alla barn från och läsårstarten i augusti det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds kostnadsfri plats i förskolan 525 timmar/år (15 timmar/vecka). Det är frivilligt att delta. Allmän förskola följer grundskolans läsårtider.

Förskoleenhet
En organiserad enhet som kan omfatta förskola i en eller flera förskolebyggnader. Förskoleenhet leds av rektor.

Inskolning
Den första tiden på förskolan kallas för inskolning. Under inskolningen får du och ditt barn möjlighet att lära känna förskolan och skapa trygga relationer till pedagogerna som arbetar där. Barn är olika och för vissa barn tar det lite längre tid att lära känna en ny miljö med nya rutiner och människor, för andra går det fortare.

Skolplikt
Barn i åldrarna 6-16 år som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning.

Mottagningsenhet för skolbarn
Här görs den obligatoriska bedömningen av nyanländas kunskaper steg 1 och 2.

Senast två månader efter att eleven har mottagits ska den placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållande.

Fritidshem
Fritidshemsplats erbjuds elever den skolfria delen av dagen samt under lov, Det gäller från förskoleklass och till och med vårterminen det år då elever fyller 13 år. Vi erbjuder även skollovsplats på fritidshem undre lov och studiedagar för de barn som inte går på fritidshem. Fritidshemmen ligger i anslutning till grundskolorna.

Gymnasieutbildning
Den är frivillig.

Fria skolvalet
Vårdnadshavare kan välja vilken skola deras barn ska gå på , både kommunala och fristående skolor. Väljer vårdnadshavaren en annan skola än den anvisade får man betala eventuell skolskjutskostnad själv.

Skola
De obligatoriska skolformerna är grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola.

http://www.omsvenskaskolan.se/

Anpassad grundskola
En skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Undervisningen sker i ett långsammare tempo.

Skolenhet
En organiserad enhet som kan omfatta verksamheter i en eller flera skolbyggnader. Skolenhet leds av rektor.

Elevhälsa
Den är till för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsan arbetar förebyggande.

I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog.

Studie och yrkesvägledning (SYV)
Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklass, har rätt till studie- och yrkesvägledning. En Studie -och Yrkesvägledare ska hjälpa eleverna när de väljer utbildning för arbete efter grundskolan.

Modersmål
Modersmål är det språk barnet lär sig först och/eller det språk som man pratar i hemmet. Barnet kan ha flera förstaspråk och är så kallad flerspråkig. Det är frivilligt om de vill läsa det eller inte.

Undervisning
Med undervisning avses målstyrda processer som sker under ledning av förskollärare eller lärare och som syftar till utveckling och lärande.

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning kan erbjudas i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Det är vårdnadshavaren som ansöker om det.

Språkintroduktion
Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. Programmet ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Studiehandledning på modersmål
En elev kan få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Extra anpassningar
Om skolan eller vårdnadshavare tror att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska elev ges stöd i forma av extra anpassningar.

Särskilt stöd
Om skolan eller vårdnadshavare tror att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar, ska elev ges stöd i form av extra anpassningar. Rektor ser till att det utreds. Om utredningen visar att elev behöver stöd ska hon eller han få det.

Timplan
Timplanen visar hur undervisningstimmar ska fördelas mellan olika ämnen i skolan.

Betyg
Lärare sätter betyg på varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Betyg får man genom att delta i undervisningen i alla ämnen.

Asyl
Det betyder ”Fristad”. När en person söker asyl söker han eller hon skydd (fristad) i ett annat land än i sitt hemland.

Flykting
Det är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.

God man
Det är en person som ska ta hand om asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det. Det kan vara en man eller en kvinna.

Nyanländ elev
Är en elev som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sex år. En elev ska inte anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Ensamkommande
Enligt FN: definitionen är det barn och ungdomar under 18 år, som söker eller har fått asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar som.

Papperslösa
Ordet används för att beteckna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Alla barn mellan 6 och 18 år har rätt att gå i skolan men de omfattas inte av skolplikt.

Källa:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm